Archief voorseptember 2011

Is thee zetten uw enige beweging?

Beste mensen,

Het stimuleren van bewegen voor ouderen is een van de speerpunten uit de nota ouderenbeleid. Bewegen gaat depressie tegen, voorkomt diabetes en overgewicht en is vaak zeer plezierig om in gezelschap te doen. Kleine acties kunnen succesvol zijn. Lang niet altijd brengen grote kostbare projecten de oplossing voor bepaalde problemen. Sterker nog, vaak niet!

We hebben een geweldig sportaanbod in onze dorpen. Iets nieuws opzetten is dus onnodig. Het versterken van het bestaande kan wel. De gemeente heeft samen met de STIWO (Stichting Welzijn Ouderen) alle 70+ers in Hoogmade en Woubrugge een brief gestuurd met daarin een aankondiging van het beweegaanbod. Een ludieke ansichtkaart met daarop een theezakje en de tekst ‘ is dit uw enige beweging’. Daarop een uitnodiging. Nadat deze actie in Leimuiden zeer succesvol was hebben we nu het hetzelfde in Woubrugge en Hoogmade gedaan. 32 aanmeldingen! Geweldig toch? Het prachtige bewijs dat eenvoud effectief kan zijn!

Floris

Jouw vrijwilliger van de toekomst!

Beste mensen,

Iedereen kan bijdragen aan onze samenleving. Maatschappelijke stages zijn een manier om jongeren betrokken te krijgen en te houden. Met deze stages leveren leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Immers, jong geleerd is oud gedaan. Scholen en gemeenten spelen een belangrijke rol in deze opgave. Aan de andere kant is dit niet te organiseren zonder de ouders er bij te betrekken en de netwerken van vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.

Met maatschappelijke stages krijgen jongeren de kans om te laten zien dat ze een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving. Dienstbaar zijn voor een ander en het verwerven van burgerschapscompetenties. Hier door ontstaat een horizonverbreding voor het kind en het bevordert de belangstelling voor vrijwilligerswerk. Het gemeentebestuur moet een bijdrage leveren om de koppeling tussen stage en het vrijwilligerswerk mogelijk te maken. Een maatschappelijke stage draagt bij aan het ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen voor hun omgeving. Ze zijn zich bewust van de plaats die ze innemen in de maatschappij en hun rol daarbij om de maatschappij leefbaar te houden. De stage draagt bij aan het ontwikkelen van belangeloosheid: je inzetten voor een ander zonder dat je daarvoor beloont hoeft te worden.

Kenmerkend voor de maatschappelijke stage is dat een leerling onbezoldigd iets voor een ander doet. Onbezoldigd betekent overigens niet dat leerlingen geen beloning of waardering krijgen. Die krijgen zij vooralsnog in een andere vorm, zoals een certificaat, een erkenning verworven competenties (EVC) of een aanvulling op het persoonlijk portfolio van een leerling. Voorwaarde om een maatschappelijke stage te laten slagen is om het verwachtingspatroon van leerling als stage goed te beschrijven. Het normen- en waarde patroon van een leerling is bepalend voor het slagen van een stage. Zorg dus voor maatwerk per leerling.

De gemeente Kaag en Braassem ondersteunt het principe van de maatschappelijke stages. De realisatie hiervan hebben we overgedragen aan de vrijwilligerscentrales iDoe (Leiden) en Participe (Alphen aan den Rijn). Ze plaatsen hiervoor op de hun websites een stagebank. Hier kunnen leerlingen zoeken naar een geschikte stage. Ook geven zij op verschillende middelbare scholen voorlichting en organiseren zij speciale dagen waarop hele klassen tegelijk kunnen stagelopen. De maatschappelijke stages zijn voor middelbare scholieren verplicht vanaf september 2012. Ze zijn echter niet te realiseren zonder de medewerking van vrijwilligersorganisaties, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Daarom nodigt de gemeente Kaag en Braassem, in samenwerking met iDOE en Participe, je graag uit voor een interactieve en inspirerende avond over de maatschappelijke stages op donderdag 29 september 2011, 19.30 uur in het gemeentehuis, Westeinde 1, Roelofarendsveen.

Je kunt deze avond direct uw vacatures invoeren. iDoe en Participe helpen hier natuurlijk bij. Je kunt ook kiezen voor deelname aan een workshop om interactief creatief te kijken naar (mogelijke nieuwe) vacatures binnen de eigen organisatie. Sportverenigingen kunnen samen met een adviseur van Sportservice Zuid Holland bespreken wat maatschappelijke stages specifiek voor hun organisatie kunnen betekenen. Op zoek naar jouw toekomstige vrijwilligers?

Tot donderdag!

Floris

Wat is er leuk aan Hoogmade?

Beste mensen,

In november komt het boek ‘Narigheid in de heerlijkheid’ uit. Een boek over de historie van Hoogmade. Een dorp, dat in 1252 ontstond: de hoogste tijd dus dat iemand de ‘complete’ geschiedenis aan het papier toevertrouwt. Een goed initiatief van schrijver en dorpshistoricus Hans van der Wereld.

Ik ben erg trots en vereerd dat ik het woord vooraf mag schrijven. Dat is omdat ik, als benjamin in het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem, als eerste wethouder, Hoogmade in mijn portefeuille heb. Het zou dus zomaar kunnen dat mijn naam in een volgend boek – misschien pas over honderd jaar – ook voorkomt.

Maar ik ben vooral trots dat ik een bijdrage mag leveren aan een stuk geschiedschrijving. Het dorp verdient dit boek. Soms herkenbaar, vaak verrassend maar altijd leuk. Alle onderwerpen – van alle tijden – worden plezierig en prettig leesbaar beschreven. Zo lezen we hoe Hoogmade van zelfstandige gemeente is opgegaan in Kaag en Braassem. Door de eeuwen heen is bij elke schaalvergroting steeds over dezelfde punten onenigheid ontstaan: identiteit van de gemeente en eenheid tussen de dorpen. De onderwerpen op de politieke agenda waren omstreeks 1850 vaak dezelfde als die in 2010. Waar zullen we het in 2025 over hebben als we met misschien wel met Nieuwkoop of met groot Leiden fuseren…?

Een thema van alle tijden is de infrastructuur, de voorzieningen en de bebouwing. Hoe zou het dorp er over honderd jaar uitzien? Wie kan zich voorstellen of herinneren dat er vroeger tol betaald moest worden om van Hoogmade naar Leiderdorp te gaan en dat alleen het huidige fietspad langs de Wijde Aa de ontsluiting was richting het buurdorp Woubrugge?

De wereld verandert in rap tempo en Hoogmade doet daaraan mee. Veranderingen geven weerstand. Maar al snel na de veranderingen is de pijn weg. Daarom zijn boeken als dit niet alleen handig en leuk, maar ook noodzakelijk en belangrijk. Gewoon, om te weten hoe het was!

Wat is er leuk aan Hoogmade? Ik weet het wel, want zoals een vriend me laatst zei: ‘Als jij geen Oudajer was, dan was je een Hoogmajenaar geweest’. Hoogmade is gewoon een gezellig dorp met een rijke historie, een geweldig verenigingsleven en een sterke onderlinge samenhang. En: mijn twee beste vrienden komen er vandaan!

Lees over de Erven Cornelis Sprongh, burgemeester Samsom, baron Wittert van Hoogland. Zie de foto’s van café Hillebrand en van het Noordeinde waar geen nieuwbouwwijk achter staat. Zonder boeken als dit zouden we ons geen voorstelling kunnen maken van de achtergronden van onze straatnamen en er geen weet van hebben hoe het dorp er vroeger uitzag.

Namens de inwoners van Kaag en Braassem wil ik Hans van der Wereld bedanken dat hij het initiatief nam om dit boek te schrijven. Ik hoop dat u bij het lezen net zo geniet als ik heb gedaan.

Nieuwsgierig geworden? Plaats uw bestelling via: hansvanderwereld@casema.nl

Greetz, Floris

Stop de stapeling!!

Beste mensen,

Prinsjesdag komt eraan. Het kabinet zal haar plannen definitief bekend maken. Net als Kaag en Braassem moet ook de Nederlandse Staat bezuinigen. Alleen de manier waarop, daarover verschillende de politieke partijen nogal van mening. De manier waarop het huidige kabinet dit zal gaan doen, is niet mijn manier. Vooral de stapeling van maatregelen die vrijwel allemaal bij dezelfde kwetsbare doelgroep terecht komen is heel zorgwekkend en op onderdelen zelfs onuitvoerbaar.

Mensen met een beperking, chronisch zieken en gehandicapten krijgen te maken met maatregel op maatregel. Dit alles zorgt voor een stapeling. Al deze maatregelen leiden tot (nog) minder inkomen, minder eigen regie en minder begeleiding. Dit betekent voor mensen met een beperking (nog) minder of geen kans op: werk, een fatsoenlijke opleiding en een fijn sociaal leven. En dat in de tijd waarin we nog steeds wachten op de ratificatie van het VN-verdrag en volledige gelijkberechtiging.

Over welke maatregelen heb ik het?

1] Het afschaffen van het persoonsgebonden budget (pgb) voor mensen die geen indicatie voor verblijf in een instelling hebben.

2] De Wajong gaat op slot voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Zij komen, als ze geen werk vinden, in de bijstand, inclusief huishoudens (is er iemand in huis die geld verdient, dan krijg je niets)- en vermogenstoets.

3] De Wajonguitkering gaat omlaag naar 70% van het minimumloon. Dit geldt voor mensen die kunnen werken, maar geen werk kunnen vinden.

4] Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening (Wsw) gaat drastisch omlaag van 90.000 naar 30.000 arbeidsplekken. Wat doen we met al die andere mensen die daar met veel plezier en motivatie werken?

5] (Hogere) eigen bijdragen voor AWBZ-zorg (langdurige intensieve zorg), de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en de ondersteuning die gemeenten leveren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

6] Mensen in een intramurale instelling zullen huur moeten gaan betalen.

7] Ook hulpmiddelen en andere voorzieningen waarvan gebruik gemaakt wordt in de instelling komen voor eigen rekening.

8] Begeleiding vanuit de AWBZ gaat over naar gemeenten, maar met een hele grote korting. Begeleiding is bedoeld voor mensen met een matige tot zware beperking, veroorzaakt door ziekte, handicap of leeftijd. Het gaat daarbij om mensen die nog zelfstandig wonen. Te denken valt aan begeleiding bij het op orde houden van de administratie of begeleiding bij dagelijkse activiteiten die nodig zijn om mee te kunnen doen. Ook dagbesteding, en het vervoer van en naar die dagbesteding, valt onder begeleiding.

9] De verlaging van de zorgtoeslag

10] De verlaging van huurtoeslag

11] De verhoging van het eigen risico voor wat betreft de zorgverzekering.

12] De verdere verschraling van het basispakket; maagzuurremmers, fysiotherapie, dieetadvies en psychische hulp verdwijnen uit het pakket. Deze zorg is vanaf volgend jaar waarschijnlijk alleen nog verzekerbaar via de – duurdere – aanvullende verzekering.

13] Er wordt bezuinigd op passend onderwijs. De bezuinigingen zorgen voor een afbraak van het onderwijs aan kinderen met een beperking.

14] Het rugzakje voor zorgleerlingen verdwijnt.

15] Verlaging bijzondere bijstand.

16] Hogere kosten vervoersregelingen.

Op zich maatregelen waar je in sommige gevallen misschien ook best een discussie over zou kunnen voeren. Echter, veel van deze regelingen en maatregelen gaan over dezelfde mensen, dezelfde gezinnen. Dezelfde personen die het al niet gemakkelijk hebben. We duwen ze onder de armoedegrens, geven ze geen mogelijkheden meer om fatsoenlijk mee te doen in de samenleving.

Partijgenoot Lodewijk Asscher (wethouder in Amsterdam) heeft hierover ook een brief geschreven aan Minister President Rutte http://www.pvdaamsterdam.nl/nieuwsbericht/7634. Inmiddels is de brief door heel veel politici en organisaties ondersteund. Ik maak me, als wethouder met Zorg, onderwijs en sociale zaken in portefeuille, ook enorme zorgen en sluit me daarom ook van harte aan bij de landelijke actie: Stop de Stapeling!

Met vriendelijke groeten,

Floris Schoonderwoerd

Krant over de WMO

Beste mensen,

In de loop van deze week valt de Wmo-krant in uw brievenbus. Op maandag 5 september om 15.00 uur overhandigde ik het eerste exemplaar van de Wmo-krant 2011 van de gemeente Kaag en Braassem aan Rettie Bentvelsen en Riekie Brunt, twee ouderenadviseurs uit de gemeente. Een bijzonder moment, want de Wet maatschappelijke ondersteuning is in verandering. Het doel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is om mensen die hulpbehoevend zijn, zo goed mogelijk als zij zelf wensen, mee te laten doen in de samenleving. De Wmo bestaat inmiddels vier jaar. Zoals onze samenleving in deze vier jaar is veranderd, is ook de Wmo in verandering.

Onze wensen veranderen en de tijd stelt andere eisen. Soms gaan hierbij zaken verloren waaraan we gewend zijn geraakt. Ook binnen het sociale vangnet. Maar verandering, al moeten we vaak even wennen, biedt ruimte voor verbetering. Door positief kritisch te zijn op onszelf en een ander, zien we weer waarom we de dingen organiseren zoals we dat doen en kunnen we bekijken of dat beter kan. Niet door te kijken naar de beperkingen, maar door te zien dat we inventief kunnen zijn. Niet door alles als vanzelfsprekend te zien, maar door te kijken naar de eigen mogelijkheden.

In Kaag en Braassem kunnen we een heleboel voor elkaar betekenen. We helpen elkaar en vragen, zo nodig, hulp. Vanuit de gemeente stimuleren we meer en meer de eigen verantwoordelijkheid. Waar we eerder dachten vanuit voorzieningen, denken we nu vanuit de kracht van het individu en zijn of haar omgeving. Goed beschouwd is dit een wenselijke en, in een tijd waarin we het met minder financiën moeten doen, noodzakelijke ontwikkeling. De gemeente blijft, ondanks deze trend, altijd een vangnet bieden aan mensen die, qua inkomen of gezondheid, niet zelfredzaam zijn. Daar kunt u mij op aanspreken. Het sociale vangnet blijft, maar is in verandering.

Verandering is geen opgave, maar een gave. Deze moeten we eerst even eigen maken, dat geldt voor iedereen. U wordt daarbij geholpen. De Wmo-krant informeert u alvast.

Veel leesplezier!

Heeft u de Wmo krant niet ontvangen? Kijk dan op www.kaagenbraassem.nl, onder Inwoners > Zorg, welzijn en onderwijs > Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Of: http://www.ettmedia.nl/digikranten/IKB111/

Greetz,

Floris Schoonderwoerd