Archief voordecember 2011

Armoede in Kaag en Braassem

Beste mensen,

Mijn opvatting is dat een fatsoenlijk inkomen -voor iedereen- het belangrijkste ingrediënt is voor een samenleving met weinig problemen. Helaas is dat doel lastig te bereiken.

Kinderen mogen niet opgroeien in armoede. Daar wil ik vanaf! En werkloosheid moet geen automatische gang naar de voedselbank betekenen. Ook een bejaarde moet niet hoeven piekeren over het kleine beetje geld wat nodig is om een cadeautje te kopen voor zijn/haar kleinkinderen. Toch gebeurt dit in Nederland.

Sinds het uitbreken van de financiële crisis, en het weinig sociale kabinetsbeleid, in toenemende mate. Ook in Kaag en Braassem. Armoede is niet relatief, of altijd zomaar iemands ‘eigen verantwoordelijkheid’. Het is een schande dat armoede bestaat. We kunnen iets aan armoede doen. Natuurlijk door voor werk te zorgen, wat ingewikkeld is in deze crisis tijd. Maar meer werk is niet altijd de oplossing. In ons cliëntenbestand zitten veel ouderen, of mensen die niet in staat zijn om te werken. Ik ga werken aan een beter armoedebeleid dat ervoor zorgt dat mensen niet in een vernederende afhankelijkheidspositie tegenover instanties terechtkomen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad in haar structuurvisie uitgesproken een goed vangnet te willen organiseren. Ik pak die handschoen op en zal het armoedebeleid flink aandacht geven in de maatschappelijke agenda die we de komende maanden gaan opstellen. Iedereen moet meedoen. Zeker kinderen mogen niet de dupe worden van de inkomenspositie van zijn of haar ouders.

Als start hebben wij een onderzoek gedaan naar armoede in Kaag en Braasem. Allerlei instanties (Sociale Dienst, UWV, CBS, Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst etc) hebben een beeld gegeven van onze bevolking. Resultaten van dit onderzoek treft u hier aan. Meer dan voldoende onderlegger om hier een punt van te maken en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst in Kaag en Braassem iedereen mee kan blijven doen!

Floris

 

Minima Kaag en Braassem

De doelgroep voor het minimabeleid bestaat in de gemeente Kaag en Braassem uit 412 huishoudens. Dit zijn alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. De minimahuishoudens vormen een aandeel van vier procent van de totale huishoudpopulatie in Kaag en Braassem.

Kenmerken minimahuishoudens

Van alle huishoudens heeft vier procent een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Ruim 22 procent van de minima heeft een WWB inkomen, de helft heeft een inkomen uit AOW en 28 procent heeft een ander inkomen dan hiervoor genoemd. In de verdeling naar huishoudtype vinden we veel alleenstaanden en eenoudergezinnen onder de minima. In Kaag en Braassem is 60 procent van de minima alleenstaand en behoort bijna negen procent tot de categorie eenoudergezin. Van alle eenoudergezinnen moet 18 procent rondkomen van een minimuminkomen. De grootste groep minimahuishoudens bevindt zich in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder, 50 procent van de minima valt in deze leeftijdsgroep. In de categorie 45 tot 65 jaar bevinden zich relatief de minste minima. Wat betreft etnische achtergrond ligt het aandeel allochtone huishoudens onder de minima op 21 procent. Opvallend is het hoge aandeel minima in de groep niet-westers allochtone huishoudens. Van alle huishoudens van niet-westerse afkomst leeft 19 procent van een minimuminkomen.

Langjarige minima

In Kaag en Braassem behoort 60 procent van alle minimahuishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum tot de langjarige minima. Op een totaal van 10.371 huishoudens in de gemeente gaat het om 2,4 procent van de gehele populatie. 

Kinderen

Van de 5.633 kinderen tot 18 jaar die Kaag en Braassem telt, groeien er 140 op in een huishouden met een minimuminkomen, dit is 2,5 procent van alle kinderen in Kaag en Braassem. Bijna 59 procent van de kinderen in minimahuishoudens is van allochtone afkomst. Van alle niet-westers allochtone kinderen groeit één op de vijf op in een minimahuishouden, van alle autochtone kinderen is dit één op de 87.  

Verdeling over de gemeente

In Oude Wetering komen naar verhouding de meeste minimahuishoudens voor. In Woubrugge, Nieuwe Wetering en Oud Ade ligt het aandeel minima onder het gemeentelijk gemiddelde. 

Bereik van de regelingen

Er zijn verschillende soorten regelingen voor het minimabeleid, zowel landelijk als lokaal. In dit onderzoek zijn de lokale regelingen meegenomen. De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft in de gemeente Kaag en Braassem een bereik van ruim 54 procent van alle minimahuishoudens tot 105 procent van het sociaal minimum. Huishoudens met een ander inkomen dan WWB of AOW zijn oververtegenwoordigd onder de gebruikers. In 2010 hebben 66 huishoudens één of meerdere keren gebruikgemaakt van de bijzondere bijstand, ofwel 16 procent van de doelgroep. Van de langdurigheidstoeslag maakt 51 procent van de doelgroep gebruik. Huishoudens met een WWB-inkomen zijn onder de gebruikers van de langdurigheidstoeslag flink oververtegenwoordigd. Het bereik van de collectieve ziektekostenverzekering is 35 procent. Deze regeling wordt met name gebruikt door bijstandsgerechtigden. De regeling sport en cultuur heeft in de gemeente Kaag en Braassem een bereik van 22 procent. De hoogte van het bereik hangt in veel gevallen direct samen met de aanvraagprocedure. Sommige gemeenten voeren een uitgebreide inkomens- en vermogenstoets uit en vragen daarnaast om bewijsstukken. In dit soort gemeenten zien we vaak gebruikspercentages rond de 15 procent.

In totaal hebben 70 huishoudens recht op de bijdrage indirecte schoolkosten. Bijna 49 procent van deze huishoudens heeft in 2010 gebruikgemaakt van deze regeling. Van de eenmalige bijdrage schoolkosten heeft 67 procent van de doelgroep gebruikgemaakt. In 2009 en 2010 hebben 16 huishoudens gebruikgemaakt van de computerregeling.

De woorden kloppen, de cijfers niet!

Vandaag in het Leidsch Dagblad! Over de toekomst van de sociale dienst, het UWV en de SWA.

‘De woorden kloppen, de cijfers niet’

Gepubliceerd op 16 december 2011

RIJN- EN VEENSTREEK – De organisaties die zich in de Rijn- en Veenstreek bezighouden met de arbeidsmarkt, gaan in 2013 op in één groot, regionaal reïntegratiebedrijf. De Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA), het UWV en de andere arbeidsmarktorganisaties gaan dus verdwijnen, maar de taken verdwijnen niet. De nieuwe Wet Werken naar Vermogen bevat ’wel de goede woorden, maar niet de goede cijfers’.

Over de inhoud is PvdA-wethouder Floris Schoonderwoerd van Kaag en Braassem enthousiast. ,,Je kunt daar echt niet tegen zijn’’, zegt hij. ,,Alles wat daar in staat, is waar. De schotten tussen de uitkeringsinstanties moeten weg, dossiers moeten niet steeds worden overdragen, en de wet gaat uit van de universele gedachte: werken naar vermogen. Dat raakt in feite iedereen.’’ Alleen, voegt hij daaraan toe, terwijl SWA-directeur Herman Frankes instemmend toekijkt, ’de geldpot is redelijk beperkt’.

Arbeidsmarkt

Het rijk kent nu verschillende regelingen voor mensen die niet werken of die verminderd inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt: de WSW, de Wajong, de WIJ, de AWBZ. Hoe groot de groep mensen in de Rijn- en Veenstreek is die een beroep op die regelingen doen, is niet precies te zeggen, omdat mensen van verschillende regelingen tegelijk gebruik kunnen maken. Het aantal ’gevallen’ is grofweg 2400. De Wet Werken naar Vermogen moet de bestaande regelingen vervangen. Maar, zegt Frankes, de uitkeringsgerechtigden mogen daar zo min mogelijk van merken. Als voorheen worden zij opgevangen en ’gereïntegreerd’: zij krijgen een opleiding, werk of een zinvolle dagbesteding. Frankes aarzelt niet om de SWA en zijn rechtsopvolger een onderwijsinstelling te noemen, die mensen geschikt maakt voor de arbeidsmarkt.

Vacatures

De uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) wordt een gemeentelijke taak. De vier gemeenten in de Rijn- en Veenstreek besloten daartoe samen te werken. Of zij in hun opdracht slagen, hangt volgens Schoonderwoerd vooral af van de vraag of er op de arbeidsmarkt voldoende vacatures zijn. ,,Het rijk voorspelt een periode van krapte op de arbeidsmarkt en zegt: ’die banen komen er wel’. Zo zeker ben ik daar niet van. De werkloosheid loopt in onze regio hard op en veel bedrijven gebruiken de crisis om snel te saneren.’’

Daarnaast maken meer werklozen uitvoering van de WWNV duurder, waarschuwen Schoonderwoerd en Frankes. Voorlopig beginnen de Rijnstreekgemeenten met het opzetten van de nieuwe organisatie, die in de wandelgangen ’Regionaal Reïntegratie Bedrijf’ heet. Eind maart willen de gemeenten de blauwdruk voor hun organisatie inleveren bij het Ministerie van Sociale Zaken. Als de minister het voorstel goedkeurt, hebben de gemeenten nog de rest van het jaar om de reorganisatie af te ronden. En dan: aan de slag.

Voorop staat het aanhalen van de banden met de ondernemers, om banen te vinden voor alle werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden en gehandicapten. Schoonderwoerd weet zeker dat als de gemeenten hun deel van de afspraak nakomen, het rijk zal inzien dat er niet genoeg geld is voor een goede uitvoering van de wet. ,,Dan komt met de cijfers ook wel goed.’’

Niet van het kastje naar de muur!

Beste mensen,

Volgende week valt de Dienstverleningskrant in uw brievenbus. Hierin kunt u lezen over de voorgenomen verbetering van de dienstverlening vanuit de gemeente, maar ook over de verwachtingen richting ons allemaal, als inwoners van de gemeente.

Uw belastinggeld dient goed besteed te worden en daar hoort van het kastje naar de muur gestuurd worden niet bij. De gemeente heeft dienstverlening hoog in het vaandel. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar de goede weg is ingeslagen. Zo wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een gloednieuwe, gebruiksvriendelijke site (die volgende week al online gaat!), maar wordt ook op andere gebieden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van inwoners. Er wordt continu gewerkt aan betere interne organisatie, maar ook naar buiten toe wordt een zo groot mogelijk oor te luister gelegd om behoeften te achterhalen. Zo bezoekt het college in dit jaar alle kernen om daar van mensen te horen wat de ideeën, zorgen en aanmerkingen zijn.

Onze samenleving is continu in verandering en ook de dienstverlening gaat mee met de tijd. Door de financiële krapte wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Ook op het gebied van dienstverlening wordt iets van ons allemaal gevraagd. Respect, begrip en inzet van uw kant zijn nodig. Onze mooie gemeente, met al haar voorzieningen, is niet te sturen vanuit het gemeentehuis alleen. Sterker nog: de gemeente bent u zelf! Het bewijs hiervan treft u in elk dorp aan. Sterke kernen waarin mensen niet alleen goed voor zichzelf zijn, maar ook goed voor elkaar. Waar men niet alles als vanzelfsprekend ziet, maar ook kijkt naar de eigen mogelijkheden.

Bij deze ambitie hoort een stevige agenda. Een agenda waarin u precies kunt vinden wat we met elkaar willen bereiken. In de dienstverleningskrant die u volgende week ontvangt, staan voorbeelden van de ontwikkeling die gemeentelijke dienstverlening doormaakt. Ook vindt u voorbeelden van inwoners die zelf meer verantwoordelijkheid nemen waardoor we met elkaar stappen kunnen maken. Stappen naar nog beter, nog efficiënter en nog mooier. Samen sterker!

Floris

IJsbaan voor de deur, in Oud Ade!

Beste mensen,

Voor dorpsblad de Brug in Oud Ade mocht ik mijn bijdrage leveren aan de rubriek ‘ Geef de pen door’. Hier het artikeltje.

Floris  

Beste dorpsgenoten,

Wat een eer; ik mag de rubriek ‘geef de pen door…’ nieuw leven inblazen. De meeste zullen mij vast kennen, vanuit het dorp of als raddraaier bij de Fancy Fair.  Of, omdat de lokale media mijn dagelijks werk intensief volgen.

Wie ben ik? Floris, 33 jaar en betrokken bij waar ik woon. In het dagelijks leven wethouder in Kaag en Braassem.

Overdag op het gemeentehuis, vrijwel elke avond vergaderen en in het weekend het winnende versierde fietsje bekend maken en Sinterklaas binnenhalen. Een absurde combinatie. Geen 9 tot 5 baan, maar een missie waar je de hele dag mee bezig bent.

Balanceren tussen allerlei krachtenvelden. De raad, fractie, college, ambtenaren, media, externe partners, andere overheden en natuurlijk onze inwoners. Dat in een tijd waarin we draconisch moeten bezuinigen, alles echt anders moet en verworven rechten niet meer bestaan. Ieder moment van de dag vraagt weer een andere rol -en vaardigheid – van de wethouder. Het is een dagelijks schaken op acht borden. Alles in het grotere belang van een leefbaar, sociaal en toekomstbestendig Kaag en Braassem. Wat een voorrecht dat ik dit een tijdje mag doen. Maar, ik moet oppassen…ik heb het thuis getroffen en daar moet ik zuinig op zijn:

Samen met Miriam woon ik met veel plezier nu 5 jaar in ‘de nieuwbouw’ van Oud Ade, op de Abdij van Rijnsburglaan. En, sinds een half jaar zijn wij de trotse papa en mama van Dex. Een vrolijke, gezonde vent die zich, net als zijn vader, aan de bovenkant van de gemiddelde groeicurve bevindt. Echter, bij hem zijn de specialisten daar enthousiaster over dan bij mij…

Het mooie aan de plek waar wij wonen is dat we tientallen buren hebben. Op een doorsnee dag merk je dat als je iemand tegen komt en steevast groet met ‘hé buur’, ‘koud hè, buurman’ en ‘ha buurvrouw, alles bon?’. Onlangs vroeg Koos Hoogenboom, mijn vaste collega op het stembureau, ‘is iedereen in Oud Ade jouw buurman Floris?’.

Tja, dat heb je met een speeltuin voor de deur, met al die woningen er omheen.. Sfeervolle plek trouwens. Voor de kids om in te spelen. Maar ook voor de jaarlijkse buurtbarbeque; geweldig initiatief!

En,..even dromen…zou het niet mooi zijn, op die sfeervolle plek….ooit… Alle toestellen weg. Een ijsbaan in die speeltuin. In de kerstvakantie. Lampjes aan alle huizen? Erwtensoep in de tent? Vuurwerk met oud en nieuw? Overdag schaatsen de kinderen en elke avond georganiseerde activiteiten? Coproductie van de IJsclub, Meddle, de buurt en een paar flinke sponsors? Ik citeer schrijver Willem Elschot: ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren’.

Wat ik wil zeggen, het is zo leuk om na te denken over je eigen leefomgeving, je er tegenaan te bemoeien en er wat van te maken. Daar haal je meer energie uit als klagen over wat er allemaal niet goed gaat en niet deugt. Kijk om je heen. Doe mee. Wees creatief, pak je rol, zorg voor elkaar en maak het leuk.

Dan kunnen we alles aan: in de wereld, in Europa, in Nederland, in Kaag & Braassem, in Oud Ade en al helemaal op de Abdij van Rijnsburglaan.

Ik geef de pen graag door aan iemand die ook zijn betrokkenheid bij het dorp toont en initiatief neemt, een van mijn opvolgers in het bestuur van Meddle, Arjen van Leeuwen.

Fijne feestdagen en een vrolijk Nieuwjaar!

Greetz,

Floris Schoonderwoerd