Archief voorjanuari 2012

Onbruikbare beleidsplannen, of een korte frisse agenda!?

Beste mensen,

We hebben minder geld, maar we moeten meer doen.. Dat is ongeveer de samenvatting van mijn portefeuille de komende jaren.

Kaag en Braassem vergrijst. Daardoor zal de zorgvraag toenemen. We worden als gemeente meer en meer verantwoordelijk voor de financiering van die zorgvraag. Het Rijk verwacht dat de gemeente het beter en goedkoper kan organiseren. Ik denk dat ook. Frustrerend is echter wel dat het Rijk vooraf al een (te) fikse efficiencykorting (bezuiniging) inboekt. En dat we direct de volledige financiële claimverantwoordelijkheid (én een zorgplicht) krijgen. Toch ga ik die uitdaging met overtuiging, enthousiasme en energie aan.

Ik denk ook dat WIJ het beter kunnen. WIJ met hoofdletters! Want de gemeente kan het niet alleen. Daar hebben we onze inwoners en vrijwilligersorganisaties keihard bij nodig.

Wat gaat er de komende jaren allemaal gebeuren? We krijgen extra taken en verantwoordelijkheden. Ik noemde al het taakveld zorg en begeleiding (o.a. dagbesteding). Maar ook de jeugdzorg komt vanuit het Rijk en de provincie naar de gemeenten. Daarnaast zal de bijstand, de wet sociale werkvoorziening en de WAJONG worden samengevoegd tot de Wet Werken Naar Vermogen en volledig een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden.

De huidige WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zal ‘kantelen’. Met andere woorden: Nu mankeer je iets, en op basis van je ‘gebrek’ heb je recht op voorzieningen. Dit bepalen we vanuit een voorzieningenboek. Heb je mankement A, dan heb je recht op voorziening X, Y en Z. De klacht staat centraal. In de gekantelde WMO staat niet de klacht, maar het recht op een oplossing centraal. Meer maatwerk en meer eigen verantwoordelijkheid. Vaak is een cliënt niet op zoek naar dure dagbesteding om eenzaamheid tegen te gaan, maar op zoek naar een buurvrouw om koffie mee te drinken.

Ook vraagt ‘Den Haag’ ons de komende jaren een nieuw WMO beleidsplan te maken; Moeten we elke 4 jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid schrijven; Zouden we een visie moeten hebben op de eerder genoemde decentralisaties (de rijkstaken die naar de gemeenten komen); Hebben we beleid nodig op sociale zekerheid; Krijgen we extra taken in het passend onderwijs; Is er een nieuwe stijl welzijnsbeleid; Nota schuldhulpverlening; Armoedebeleid. En zo kan ik nog ene tijdje doorgaan…

Beste mensen,

Ik heb op de rem getrapt! Ik ga dit niet doen!

Als we al deze ontwikkelingen gewoon volgen, en als een malle al deze beleidsplannen gaan schrijven is de hele afdeling samenleving de komende 5 jaar druk aan het werk. Hebben we prachtige stapels papier geproduceerd en komen tot de conclusie die we, ook zonder al dat papier, nu al kunnen trekken…. ”Dit kunnen we niet betalen en de cliënten waar we al deze beleidsplannen voor schrijven (die alleen de politiek interessant vindt) zijn maar weinig geholpen”. 

We gaan het dus anders doen. Integraal, met elkaar. Niet alleen omdat het (financieel) noodzakelijk is, maar ook omdat het beter is. Niet binnen de muren van het gemeentehuis. Maar met allerlei organisaties, vrijwilligers en onze inwoners. Iedereen moet in zijn kracht gezet worden. Iedereen moet meedoen.

Zorg voor mekaar!

U leest het goed. Den Haag wil dat ik van alles ga doen en schrijven. Maar ik doe het niet! We gaan geen stortvloed aan nutteloze beleidsplannen maken. Maar een gezamenlijk gedragen maatschappelijke agenda. Niet de agenda van het gemeentehuis, maar de agenda van Kaag en Braassem. Uw en onze agenda. Wat willen WIJ? Hoe kunnen WIJ dat bereiken? En welke inzet kan/moet/wil iedereen leveren om die agenda te realiseren?

Ik heb veel plezier gehad –en ervaring opgedaan- in het proces rondom de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. We hebben samen met onze bewoners, bedrijfsleven, zorginstellingen, verenigingen, woningcorporaties, etc een plan gemaakt; Kaag en Braassem 2020. Dit proces heeft geleid tot een integrale agenda. En, bij de besluitvorming vrijwel geen inspraakreacties. Een maximaal gedragen stuk die ook unaniem door de raad is aangenomen.

Eenzelfde proces gaan we doorlopen om te komen tot de maatschappelijke agenda. Gemeente, partners en inwoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opgaven in onze gemeente: één agenda die rondom centrale thema’s wordt opgesteld. Geen sectoraal beleid, omdat ik geloof in verbinding en overlap tussen de verschillende thema’s!

We zullen de maatschappelijke agenda rond de volgende thema’s ontwikkelen en ik noem hierbij ook welk beleidsplan dit vervangt en/of richting voor de uitvoering gaat geven:

Gezondheid en bewegen:

o.a. de nota lokaal gezondheidsbeleid met beweegstimulering en alcoholmatiging

Groei en ontwikkeling

o.a. de decentralisatie van jeugdzorg, maar ook de Lokale Educatieve Agenda, peuterspeelzalen, speelruimte, jongerenwerk en het CJG

Werken en leren:

o.a. de Wet werken naar vermogen, passend onderwijs, begeleiding en arbeidsmarktbeleid

Maatschappelijke betrokkenheid:

o.a. de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, sociale cohesie

Maatschappelijke ondersteuning:

o.a. de vangnetfunctie van de gemeente (bijzondere bijstand, armoedebeleid, voorzieningen, schuldhulpverlening, GGZ)

Wonen en leefomgeving

Per thema benoemen we het gewenste maatschappelijk effect, doelen en resultaten. Samen met maatschappelijke partners en vertegenwoordigers van inwoners maken we afspraken over wie welke bijdrage levert aan het gewenste resultaat. In plaats van dat de gemeente bepaalt (en vervolgens maar zien wat ervan komt), maken we aan de voorkant al meer gebruik van de kennis, expertise en betrokkenheid van maatschappelijke partners en (vertegenwoordigers van) inwoners. De opgave vormt daarmee de leidraad voor onze werkwijze, rolneming en de samenwerking met derden.

Subsidiebeleid

De gemeenteraad heeft mij ook de opdracht gegeven het subsidiebeleid te herijken. Dat kan heel mooi een plek krijgen in de maatschappelijke agenda. De gemeente kent straks doelstellingen op al deze werkterreinen, deze nemen we op in de begroting. Om deze doelstellingen te realiseren kan de gemeente kiezen uit verschillende mogelijkheden: zelf doen, inkopen, aanbesteden of subsidie verstrekken.

Daarmee zetten we het instrument subsidie gericht in en kan dit een belangrijk vernieuwend uitgangspunt worden. Subsidie ontvangen is dan ook geen automatisme meer. De gemeente zet subsidies in als middel om beleidsdoelstellingen te bereiken.

Hoe ziet die maatschappelijke agenda er straks uit?

  • interactief opgesteld
  • kort (korter als deze blog?) en beeldend
  • fris en eigentijds
  • toekomstgericht
  • verbindend en integraal (niet sectoraal)

De tijd dat gemeenten het beleid bepaalden is voorbij. Steeds meer wordt ingezien dat kennis, ervaring en inzet van maatschappelijke organisaties en inwoners benut moet worden. Datzelfde geldt voor het uitvoeren van beleid. Kaag en Braassem wil uitvoering van beleid dan ook meer overlaten aan inwoners en organisaties. Dan is het wenselijk om hen tijdig te betrekken bij het ontwikkelen van beleid. Dat vergroot het draagvlak voor de te maken keuzes en de uit te voeren activiteiten.

Geweldige uitdaging. De ultieme kans om het ‘echt anders’ te gaan doen. Maar ook zeer ambitieus. We weten dan ook nog niet hoe deze vernieuwende aanpak uit zal pakken. Mijn ambitie is om nog voor de zomer een soort kadernotitie door de raad te krijgen.

Onbruikbare beleidsplannen, of een korte frisse gedragen agenda!? Ik ga voor het laatste! En als Den Haag het er niet mee eens is? Wij gaan het wel zo doen! Als het ze niet zint, hebben ze mijn telefoonnummer, dan leg ik het ze nog wel een keer uit..

Floris

Nog meer HSL geluid? No way!

Beste mensen,

Er bereiken mij berichten dat Minister Schultz voornemens is de HSL geluidsnormen in negatieve zin  bij te stellen. Zodoende kunnen er meer treinen over het HSL traject zonder dat daarvoor (geluids- en trillingen) compenserende maatregelen nodig zijn. Uiteraard meer dan voldoende aanleiding om mijn partijgenoten in de Tweede Kamer hiervan op de hoogte te stellen zodat zij dit aan kunnen kaarten.

Hieronder treft u mijn mail aan hen. Inmiddels hebben zij laten weten zeer kritisch tegen dit plan van de Minister aan te kijken. Zij gaan het aankaarten bij de hoorzitting komende week en het debat dat daarop volgt. Ik roep iedereen op haar eigen kanalen in te zetten om zo de belangen van onze inwoners zoveel als mogelijk te borgen. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat, net als bij de 380kV hoogspanningsmasten, de landelijke PvdA fractie aan de kant van de inwoners van Kaag en Braassem staat!

Floris 

Kaag en Braassem, 25 januari 2012

Aan de PvdA Tweede Kamerleden Diederik Samsom (Milieu) en Jacques Monasch (Openbaar Vervoer)

Betreft: aanpassing geluidsnormen HSL

 

Beste Jacques en Diederik,

Enige tijd geleden heeft de landelijke PvdA fractie zich ingezet om de komst van 380kV hoogspanningsmasten door het Groene Hart tegen te houden. Helaas tevergeefs. De eerder gemaakte afspraken over het tracé bleken bij de andere partijen helaas niets waard en alleen de PvdA bleek de echte partij van het Groene Hart te zijn. Nogmaals dank voor die inzet.  

De discussie over de 380kV masten heeft zich toegespitst op de dorpen Rijpwetering en Nieuwe Wetering. Jullie weten dat deze dorpen ook aan de HSL en A4 liggen en daar de nodige overlast (geluid en trillingen) van ondervinden.

De HSL blijft krap binnen de gestelde geluidsnormen in Kaag en Braassem. In Lansingerland overschrijden ze deze normen. Omdat de exploitatie van de HSL tegen valt is de Minister voornemens het tracé ook open te stellen voor andere treinen. Commercieel –en vanuit de landelijke overheid- gezien een gedachte die prima uit te leggen is. Maar de kwaliteit van wonen in die dorpen mag hier uiteraard niet onder leiden. Het ministerie hanteerde ook altijd de stelling, ‘als de normen overschreden worden, dan gaan we maatregelen nemen’.

En nu komt het! De Minister is voornemens de normen bij te stellen. Met andere woorden; er mag straks meer overlast komen zonder compensatie. En zo krijgt Nieuwe Wetering en Rijpwetering er een volgende infrastructurele klap in het gezicht bij van de overheid. Het is wel duidelijk, van Minister Schultz hoeft de inwoner van Kaag en Braassem het niet te hebben..

Wij gaan er vanuit dat de PvdA staat voor de inwoners en haar belangen. En, dat de landelijke PvdA fractie de onderliggende gedachte van een geluidsnorm (‘tot hier en niet verder’) wil handhaven. Niet dat als we die overschrijden we de norm naar boven bijstellen.

Er is deze week een hoorzitting in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Kunnen de inwoners van Kaag en Braassem, net als bij de het dossier van de 380kV hoogspanningsmasten, weer op de PvdA rekenen??

Met vriendelijke groeten,

Floris Schoonderwoerd

Ben je jong? En heb je vragen over werk, inkomen en school?

 Beste mensen,

Vanaf nu er is een regionaal Jongeren Service Punt (JSP) in het Alphense Stadhuis onder het motto “Als je het niet weet, dan kun je het aan ons vragen.” Ook voor de jeugd uit Kaag en Braassem. Het JSP is een adviespunt om je te helpen naar werk en/of opleiding en om te voorkomen dat je in een uitkeringssituatie komt. Het accent ligt op service en dienstverlening.

Ben je tussen de 18 en 27 jaar, dan geeft het JSP je met plezier een goed advies met betrekking tot werk, inkomen, schulden, opleiding en wijst je de weg.

Het JSP wordt bemand door 2 jongerenwerkers die ervaring met jeugd. Zij draaien 3 ochtenden open inloop en maken ‘s middags vervolgafspraken. Hieronder nog even op een rijtje:

Jongeren Servicepunt

Wanneer:      dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend

Waar:           balie 12 op 0+

Tijd:              09.00 – 12.30 uur

Wat:             Open inloop voor jongeren om ze wegwijs te maken.

Schroom niet!

Groetjes,

Floris

Sportcafe!

Beste mensen,

De Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem heeft al 2 jaar met groot succes de Nationale Sportweek lokaal georganiseerd. Samenwerking tussen verenigingen, scholen en dorpen onderling ontstaat. En steeds meer activiteiten worden toegevoegd aan het programma.

Het samenwerkingselement komt erg goed van de grond en heeft ertoe geleid dat de stichting onlangs genomineerd is voor de landelijke ‘Meer dan handen-award’, een prijs vanuit het ministerie om vrijwilligerswerk, sport en samenwerking te promoten en te ondersteunen.

Als spin-off van de Nationale Sportweek organiseert de Stichting Sportpromtie Kaag en Braassem op donderdag 26 januari om 20.00 uur een SportCafé. Sportverenigingen, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Het SportCafé vindt plaats in het BonaVentura College, Schoolbaan 1 in Roelofarendsveen.

In samenwerking met Syntens zal de Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem proberen de link tussen het bedrijfsleven en de sportverenigingen te verstevigen. Kun je meer voor een sponsor doen dan alleen een reclamebord ophangen? Ja, dat blijkt te kunnen! Een sportvereniging kan bijvoorbeeld een sportdag organiseren voor een bedrijf. Een bedrijventoernooi of -competitie opzetten. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om als hardloopvereniging een workshop te geven voor medewerkers van een aantal bedrijven. Sport bevordert werkprestaties en doet het ziekteverzuim afnemen.

Verbindingen leggen

Het thema van het SportCafé is ‘Grensverleggende samenwerken tussen het bedrijfsleven en de sport’. Sport levert een positieve bijdrage aan de economie. Omgekeerd kan het bedrijfsleven veel betekenen voor de lokale sportorganisaties. Genoeg redenen om te kijken hoe we slimme, duurzame verbindingen kunnen leggen tussen sportorganisaties en het bedrijfsleven met als startmoment de Nationale Sport Week 2012.

Nieuwsgierig geworden? Meld je aan voor het sportcafe op donderdag 26 januari via info@sportweekkaagenbraassem.nl

Greetz, Floris