Archief voormei 2012

Toekomst bibliotheekwerk Kaag en Braassem

Beste mensen,

Graag breng ik u op de hoogte van de brief die het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad heeft verzonden over het bibliotheekwerk in Kaag en Braassem. Graag wil ik hieraan toevoegen dat we dit resultaat alleen hebben kunnen bereiken door de unanieme opstelling van de gemeenteraad, de creatieve en bereidwillige medewerking van het bestuur van Bibliotheek Rijn en Venen, de inzet van de directeur Miriam in’t Hout en de betrokkenheid en inzet van de lokale stichting Vrienden van de Bloemlezer.

Floris Schoonderwoerd

 

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2011 heeft u het college met een amendement de opdracht gegeven om in overleg te gaan met de bibliotheek. De raad is een voorstander van het openhouden van de vaste bibliotheek in Roelofarendsveen, maar denkt dat bezuinigen wel degelijk mogelijk is en houdt daarom (unaniem) vast aan het bezuinigingsbedrag van € 125.000 in 2014 ten opzichte van de subsidie van 2011.

Het bestuur van Rijn en Venen en stichting Vrienden van bibliotheek De Bloemlezer zijn in de gelegenheid gesteld oplossingen te zoeken. De bibliotheek heeft een aantal scenario’s uitgewerkt, waaronder “Vrijwilligersbibliotheek maar onderdeel van de basisbibliotheek en beperkte busvoorziening”. Bij dit scenario wordt de bezuiniging van € 125.000 gerealiseerd en het voldoet aan de kaders die door de gemeente zijn gesteld:

•           een bibliotheekvoorziening in de hele gemeente;

•           het openhouden van de vaste vestiging in Roelofarendsveen;

•           behoud van de functie “leesbevordering voor kinderen” en de doelgroep ouderen;

•           voor een totaalbedrag van € 200.000.

Voor het inhoudelijke bibliotheekwerk betekent dit dat:

1.         de totale beschikbare subsidie voor het bibliotheekwerk € 200.000 bedraagt voor de gehele gemeente. Voor de vaste vestiging “de Bloemlezer” wordt een budget vrijgemaakt van € 120.000 waardoor er ongeveer € 80.000 beschikbaar blijft voor de bibliobusvoorziening (± 10 bus-uren per week);

2.         het werkgebied  van de kernen rondom de vaste vestiging onderdeel blijft van de basisbibliotheek, waardoor alle leden in de gemeente gebruik kunnen blijven maken van de volledige digitale dienstverlening van de bibliotheek, waaronder de landelijk databases;

3.         de bijdrage aan de backoffice gelijk blijft aan de bijdrage van de andere gemeenten binnen het werkgebied van de basisbibliotheek;

4.         de vaste vestiging “omgebouwd” zal worden tot een steun-/uitleenpunt en formeel een verzorgingsgebied van 0 – ca. 5.000 inwoners heeft. Het is een 100% vrijwilligersbibliotheek met ondersteuning van een professionele bibliotheekcoördinator;

5.         De bibliobusvoorziening wordt ingezet in de kernen die niet rondom de vaste vestiging liggen.

Dit is geen makkelijke opgave geweest voor stichting Bibliotheek Rijn en Venen. Kaag en Braassem is binnen de basisbibliotheek Rijn en Venen de eerste gemeente die een dergelijke bezuinigingsopdracht gegeven heeft. Er moest buiten de geëffende paden gedacht worden. Stichting Vrienden van Bibliotheek De Bloemlezer zijn ook nauw betrokken bij het proces.

Het voorgestelde scenario valt binnen de gestelde kaders, waarbij de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen voorop staan. Ook de doelgroep ouderen blijft onder de aandacht. Bij dit scenario zijn de gevolgen voor onze inwoners beperkt omdat de bibliotheek geopend blijft en de digitale dienstverlening gehandhaafd blijft. Ook het verkleinen van het werkgebied van de basisbibliotheek heeft geen consequenties voor de inwoners of de leden, want inwoners uit andere kernen mogen zich altijd inschrijven bij de bibliotheek.

De verlaging van het subsidieplafond met € 125.000 tot een bedrag € 200.000 voor het bibliotheekwerk wordt gerealiseerd in de programmabegroting 2014 zoals gevraagd in het amendement.

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en wethouders

Bepaal zelf de agenda van Kaag en Braassem!

Beste mensen,

Denk mee over de Maatschappelijke Agenda!

Wist u dat 60% van de inwoners uit Kaag en Braassem tussen de 20 en 65 jaar is? En dat de komende dertig jaar het aantal 65-plussers verdubbelt van 4000 naar 8000? Dat de gemiddelde Kaag en Braassemer een relatief hoog inkomen heeft, maar nog altijd 412 huishoudens in armoede leven? Dat ongezond gedrag, overgewicht en roken en drinken onder jongeren toeneemt? En dat 44% van de senioren eenzaam is?

Allemaal interessante feiten. Deze en nog veel meer feiten kunt u vinden op www.kaagenbraassem.nl (maatschappelijke agenda). Deze feiten worden de basis van onze koers. En deze koers zullen wij de komende maanden met u verder gaan uitzetten. Inwoners, betrokken instellingen en verenigingen zijn welkom om mee te denken.

De gemeente was gewend allerlei activiteiten en verenigingen te ondersteunen. Maar we maakten weinig afspraken over de prestaties die daar tegenover moesten staan. De komende maanden zal duidelijk moeten worden aan welk maatschappelijk effect uw instelling of vereniging bijdraagt.

Die gewenste maatschappelijke effecten, die gaan we benoemen. Waar gaan wij op inzetten? Wat is ons doel? Ons gewenste resultaat? Past uw activiteit in dat benoemde resultaat? Dan bent u onze partner. Is dat niet zo? Dan past het in de tijd van een terugtredende overheid om meer uw eigen rol te pakken en selfsupporting te worden. Dat is niet voor iedereen leuk, maar wel nuttig en nodig.

Ik nodig iedereen uit een kijkje te nemen op de site en op 23 mei mee te komen praten. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom! Meld u wel even aan op info@kaagenbraassem.nl.

Floris