Archief voorjuni 2012

U woont met 2,5 personen in uw huis!

Beste mensen,

In plaats van stapels beleidsplannen maken we een korte en bondige maatschappelijke agenda. Waar gaan we ons de komende jaren op focussen? En waarop niet meer? Om die focus te bepalen hebben we de gemeente in kaart gebracht. Ik zal u daar de komende tijd in meenemen. Hier treft u informatie over de huishoudens in Kaag en Braassem.

Floris

Huishoudens in Kaag en Braassem

Naar verwachting neemt de komende jaren het aantal huishoudens in Kaag en Braassem toe. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Momenteel bestaat één op de vier huishoudens in Kaag en Braassem uit een eenpersoonshuishouden. Dit is minder dan gemiddeld in onze regio Holland Rijnland en Nederland, waar meer dan één op de drie huishoudens uit één persoon bestaat (36%). De komende jaren neemt het aantal eenpersoonshuishoudens ook in Kaag en Braassem toe.

De toename van het aantal eenpersoonshuishouden heeft ook gevolgen voor de woning-behoefte in Kaag en Braassem. De woningvoorraad moet toegerust zijn om deze huishoudens te kunnen bedienen.

Huishoudens in Kaag en Braassem bestaan uit gemiddeld 2,5 personen (in 2003 was dit 2,6 personen). Bijna de helft van de huishoudens in Kaag en Braassem is gehuwd (46%), 44% is ongehuwd, 5% gescheiden en 5% verweduwd. In de Burgemeesterswijk in Oude Wetering wonen de meeste weduwen/weduwnaren en gescheiden personen. Circa één op de vier huishoudens bestaat uit weduwe/weduwnaar (17%) of gescheiden personen (7%). Er zijn veel weduwen/weduwnaren in Woubrugge: bijna één op de tien huishoudens (9%). De meeste gehuwden wonen in Vriezekoop en Bilderdam.

Geboorte en sterfte, migratie

Kaag en Braassem heeft het laagste sterftecijfer van de regio. Gemiddeld sterven op jaarbasis 5,6 op de 1.000 personen. In Holland Rijnland bedroeg dit aantal 7,5 op de duizend inwoners. In Kaag en Braassem worden er jaarlijks meer baby’s geboren dan dat mensen overlijden. Dit leidt tot een positief ‘saldo’ van +4,5 per 1.000 inwoners. Na Alphen aan den Rijn en Katwijk is dit het hoogste saldo in de regio. 

Migratie: meer vertrek dan vestiging in Kaag en Braassem.

In 2010 zijn 820 uit Kaag en Braassem verhuisd en zijn 805 mensen in Kaag en Braassem komen wonen. Van de 820 mensen die zijn verhuisd zijn 115 mensen naar het buitenland geëmigreerd en zijn 285 mensen elders in de regio (Holland Rijnland) gaan wonen, met name in Leiden en Alphen aan den Rijn. Andersom zijn er vanuit Alphen en Leiden 180 mensen in Kaag en Braassem komen wonen.

Wanneer meer mensen uit de gemeente vertrekken dan dat er nieuwe mensen zich vestigen, heeft dit gevolgen voor de bevolkingsopbouw en omvang. In de provinciale beleidsagenda bevolkingsdaling wordt gesignaleerd dat steeds meer jonge mensen naar de steden trekken om daar te studeren of te werken. Ook het tekort aan starterswoningen draagt daar aan bij. Daarnaast groeit het aantal (vooral oudere) alleenstaanden. Door deze ontwikkelingen vergrijst de bevolking. De natuurlijke groei (saldo van geboorte en sterfte) zal daardoor negatief worden. Gecombineerd met migratieverlies kan bevolkingskrimp ontstaan. Dit zal ook gevolgen gaan hebben voor de voorzieningen in de gemeente.

Binnenkort neem ik u mee in de inkomensgegevens van de gemiddelde Kaag en Braassemer.

Floris

Nieuwsgierig naar de bevolkingsopbouw in Kaag en Braassem?

Beste mensen,

In plaats van stapels beleidsplannen maken we een korte en bondige maatschappelijke agenda. Waar gaan we ons de komende jaren op focussen? En waarop niet meer? Om die focus te bepalen hebben we de gemeente in kaart gebracht. Ik zal u daar de komende tijd in meenemen. Hier een eerste hoofdstukje over de opbouw van onze bevolking.

Floris

Opbouw van de bevolking van Kaag en Braassem

Kaag en Braassem is een uitgestrekte plattelandsgemeente met elf kernen: Bilderdam, Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude, Rijpwetering en Woubrugge. Op 1 januari 2011 woonden in deze elf kernen 25.744 inwoners. 

De oppervlakte van Kaag en Braassem is 72,28 km2, waarvan iets meer dan 10% uit water bestaat. Per vierkante kilometer wonen 406 inwoners. Dit is vergelijkbaar met andere plattelandsgemeenten zoals Nieuwkoop, Zoeterwoude en Rijnwoude.

In de Maatschappelijk Ruimtelijke structuurvisie zijn drie groeikernen beschreven: de drie grootste kernen van Kaag en Braassem. Dit zijn Roelofarendsveen (en Oude Wetering), Leimuiden en Woubrugge. In Roelofarendsveen en Oude Wetering woont de helft van de bevolking. In Woubrugge en Leimuiden woont samen een kwart van het totaal aantal inwoners. Eén op de vier inwoners woont in de groenkernen (de overige kernen).

Kaag en Braassem telt relatief veel inwoners tussen de 20 en 65 jaar

Op 1 januari 2011 behoorden drie op de vijf inwoners tot de leeftijdsgroep 20 en 65 jaar. Circa 16% behoorde tot de doelgroep 65+. Bijna één op de vier inwoners is jonger dan twintig jaar. 

Groei met name onder ouderen: demografische druk neemt toe

De komende jaren neemt met name het aantal 65-plussers toe. Deze leeftijdsgroep vormt ook een steeds groter deel van het totaal aantal inwoners van Kaag en Braassem (en Nederland). Dit wordt ook wel vergrijzing genoemd. Vergrijzing ontstaat onder andere door een stijging van de levensverwachting.

Minder dan één op de tien inwoners van Kaag en Braassem is van allochtone afkomst

Landelijk is één op de vijf mensen van allochtone  afkomst. In Kaag en Braassem komt minder dan één op de tien inwoners uit een ander land. Kaag en Braassem heeft binnen Holland Rijnland het laagste percentage inwoners die uit een niet-westers land komen en het hoogste percentage inwoners van Nederlandse afkomst. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met (plattelands)gemeenten als Rijnwoude, Noordwijkerhout en Nieuwkoop.

Het is de verwachting dat het percentage allochtonen in Kaag en Braassem de komende jaren toeneemt. Waar het inwoneraantal de komende 30 jaar met circa 2.000 personen groeit, neemt het aandeel autochtone inwoners af. Dit betekent automatisch dat het aantal inwoners van allochtone afkomst toeneemt.