Archief vooraugustus 2012

Ik word het gelul over Europa, steun aan de Grieken en de gulden ontzettend zat!

Beste mensen,

Ik word de discussie over Europa, de steun aan de Grieken en de gulden zo ontzettend zat.. Voor u gelezen, dit artikel. En luister, met deze facts in uw achterhoofd, naar Roemer (SP) en Wilders (PVV) en ontdek dat u echt bij partijen moet zijn die een oplossing hebben voor de crisis. Welke? Dat mag u de komende weken uitkiezen! (-:

Floris

 Politiek moet het echte verhaal vertellen over Europa

AMSTERDAM – In de politiek voert de emotie als het gaat om Europa te veel de boventoon. “Rutte, Pechtold, Wilders en Roemer: ga nou eens kijken naar de feiten.” Hiertoe roepen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op.

“Op basis van emotie worden soms gedachten ontwikkeld die daar niets meer te maken hebben”, zo licht Bernard Wientjes van VNO-NCW toe. “We horen stellingen als ‘we moeten terug naar de gulden, de Oost-Europeanen moeten worden tegengehouden’. Maar leg nou eens aan de burger uit wat het betekent dat Nederland 60 jaar geleden is toegetreden tot de Europese Unie en welke invloed dit heeft gehad op onze welvaart en werkgelegenheid. Vertel ze eens het echte verhaal.”

Ballonnetjes

“Het zou verstandig zijn als politici het gespeculeer en het ballonnetjes oplaten achterwege laten. Het is schadelijk voor Nederland”, zo vult Hans Biesheuvel van MKB-Nederland aan. De werkgeversorganisaties berekenden in de brochure Nederland leeft van Europa dat driekwart van de Nederlandse export naar landen in de EU gaat. Door die export wordt jaarlijks 120 miljard verdiend, wat 1,5 miljoen banen oplevert.

Er wordt ook voor 1400 miljard  euro in Europa geïnvesteerd en belegd, de winst hiervan is ieder jaar 60 miljard euro. Samen levert dit ons land jaarlijks 180 miljard euro op, zo benadrukt Wientjes.

Schade

“Het station is gepasseerd dat Europa opgebroken kan worden. Het oplossen van de crisis, de steun aan noodlijdende landen als Griekenland: het staat niet in verhouding met de schade die Nederland oploopt als Europa echt uit elkaar valt”, aldus Wientjes.

“Nederland staat nu voor maximaal 90 miljard euro garant voor zuidelijke landen. Stel dat in een slecht scenario de helft daarvan pas veel later wordt terugbetaald, dan staat daar tegenover dat we jaarlijks 180 miljard verdienen.”

“Ik denk dat de gemiddelde burger die elke dag in de krant de irritatie over Europa terugleest zich niet realiseert dat hij er een groot deel van zijn inkomen aan te danken heeft.”

Populisme

Ook Albert Jan Maat van LTO Nederland hekelt de houding van de huidige politici over Europa. Zo noemt hij de uitspraak van Roemer over de 3 procentsnorm ‘puur populisme’ en vindt hij dat Rutte besluiten die hij namens Nederland in Brussel maakt in eigen land wel scherper had kunnen verdedigen. “Zeg niet: dat moest van Europa. Nee: je was er deelnemer aan.”

“En suggereer ook niet dat de crisis zich alleen in Zuid-Europa afspeelt. Het is overal, maar met elkaar kunnen we dit weer oplossen. Ik zou willen dat de politiek die houding weer aanneemt.”

“De wereld verandert niet meer met een motie in Den Haag. De wereld verandert wel op het moment dat er wetgeving in Europa wordt aangepast. Steek daar nou je energie in.”

Veranderingen in subsidies.

WAT:              Bijeenkomst maatschappelijke agenda en veranderingen in subsidie

WANNEER:   Donderdag 30 augustus tussen 19.30 en 21.30 uur

VOOR WIE:   Vrijwilligersorganisaties

WAAR:           Raadszaal gemeentehuis

Beste mensen,

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de maatschappelijke agenda. Binnenkort zal de gemeenteraad zich hierover buigen en de gemeentelijke speerpunten en focus gaan vaststellen. De uitwerking daarvan leidt tot een andere systematiek van subsidiëring en dat kan gevolgen hebben voor de subsidie aan uw organisatie. Vanaf 2013 worden subsidies niet langer verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten, maar voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen die bijdragen aan de effecten in de maatschappelijke agenda.

Onze medewerkers zullen tijdens deze bijeenkomst een toelichting geven op de nieuwe systematiek en om vragen die er leven te beantwoorden. Alle vrijwilligersorganisaties hebben een uitnodiging ontvangen voor deze avond. Professionele organisaties zijn niet aanwezig, zij zijn op een ander moment uitgenodigd.

Dit bericht is een open uitnodiging voor alle vrijwilligersorganisaties om naar de bijeenkomst te komen. Dit voor het geval de brief niet (op tijd) bij de juiste personen is aangekomen. Als u wilt komen, meldt u zich dan graag aan via info@kaagenbraassem.nl of telefonisch op (071) 332 72 72. Wij verzoeken u vriendelijk met maximaal twee personen per organisatie te komen.

Onze medewerkers hopen u de 30ste te zien!

Floris Schoonderwoerd

Het roer moet om: in de bouw moeten banen bíj in plaats van af.

Aankomende maandag is het einde van de bouwvak in de laatste regio van Nederland. Veel metselaars, stukadoors en tegelzetters gaan maandag echter niet vol goede moed de steigers op. Ze blijven noodgedwongen thuis. Want de bouw maakt zware tijden door. Door de crisis lopen de opdrachten terug en neemt de werkgelegenheid in schrikbarend tempo af.

Bijna 50.000 bouwvakkers verloren in deze crisisjaren hun baan. En van signalen van herstel is in de bouw nog geen enkele sprake. De eerste drie maanden van dit jaar daalde de omzet in de bouw met tien procent, het aantal faillissementen steeg met meer dan een kwart en nog een kleine tienduizend mannen en vrouwen verloren hun baan in de bouw.

Van de politiek heeft de bouw de laatste twee jaar geen steun maar alleen maar last gehad. Het taboe op de hypotheekrenteafrtrek en de verhuisboete voor huurders van VVD, CDA en PVV hebben de woningmarkt volledig op slot gezet. Rutte presenteerde voor de bouw geen banenmachine maar een werkloosheidswonder. Want zonder verkoop, verhuur en verhuizen wordt er in Nederland niet gebouwd.

De PvdA wil de bouw als motor van onze economie en als banenmachine weer aanjagen. In een volgende kabinetsperiode nemen we een fors aantal (bij het CPB gedekte) maatregelen. Dat is goed voor de 50.000 bouwvakkers die aan het werk willen, goed voor de duizenden starters die een plek zoeken om te wonen, goed voor het milieu én het is goed voor onze schatkist. Banen voor de bouw dus. Hoe sneller hoe beter. En de PvdA zou de Partij van de Arbeid niet zijn als we naast het aanbod van werk niet ook zouden investeren in de kwaliteit van het werk. We scheppen dus banen voor de bouw en zorgen voor beter werk in de bouw:

Lagere belasting voor bouw en renovatie

De bouw, de motor van de economie, moet worden aangejaagd met (tijdelijke) fiscale aftrekregelingen op het vlak van renovaties en voorzieningen op het terrein van energiebesparing. Dat doen we door de BTW op (ver)bouwkosten fors te verlagen van 19 naar 6 procent. Daarmee wordt (ver)bouwen fors goedkoper in tegenstelling tot bij de voorstellen van de Kunduzpartijen. Zij verhoogden de BTW waardoor de bouw nog zwaardere klappen te verduren krijgt.

Energiebesparende aanpassingen stimuleren

Hoge energierekeningen maken inmiddels een fors deel uit van de woonlasten van mensen. Daar is veel winst te halen; voor de portemonnee en voor het milieu. Investeringen in energiebesparing (zonnepanelen, muurisolatie, dubbel glas) worden daarom gestimuleerd. En dit levert ook werkgelegenheid op. Ook corporaties hebben hierin een grote rol. Innovatie en vergroening worden, ook bij renovatie, gestimuleerd via het Bouwbesluit. Ondernemers krijgen een tijdelijk fiscaal voordeel voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Corporaties bouwen voor starters

Er moeten meer betaalbare huur- en koopwoningen komen. Bij nieuwbouwprojecten zal tenminste 30% van de woningen beschikbaar moeten zijn voor starters. Er moeten de komende jaren veel goede huurwoningen worden bijgebouwd, met de mogelijkheid om die later om te zetten naar koopwoningen.

25.000 startersleningen

In tegenstelling tot de partijen die het Kunduzakkoord gesteund hebben, vindt de PvdA dat starters wel steun verdienen en een eerlijke kans op de woningmarkt. Daarom verstrekt de PvdA voor de komende jaren 25.000 startersleningen die leiden tot 100.000 verhuisbewegingen.Dit moet 100.000 verhuisbewegingen teweeg brengen waardoor er fors extra gebouwd wordt.

Geen overdrachtsbelasting voor starters

De PvdA schaft de overdrachtsbelasting voor starters af. Het kopen van een huis wordt goedkoper voor starters waardoor er meer huizen verkocht worden.

Hergebruik en ombouwen langdurig leegstaande kantoren

Er is in Nederland veel langdurige en kansloze leegstand in kantoren. Het zijn vierkante meters waar goede alternatieve functies voor gevonden kunnen worden, zoals voor jongeren- en studentenhuisvesting. Het ombouwen van deze gebouwen levert werkgelegenheid en noodzakelijke huisvesting voor doelgroepen op die nu niet terecht kunnen op de woningmarkt. Toch worden er nog weinig kantoren omgebouwd en gaan transformatieprocessen langzaam. Hier moet versnelling en versoepeling in aangebracht worden.

Eerlijke en lagere grondprijzen

Lagere grondprijzen kunnen de bouw van nieuwe woningen stimuleren. De PvdA heeft het initiatief genomen voor een parlementair onderzoek naar de sterk gestegen kosten van een nieuwbouwhuis. Hierin spelen te hoge grondprijzen, grondspeculatie en onnodige kosten in het bouwproces een grote rol. Door die kosten te voorkomen wordt de prijs van grond fors goedkoper waardoor bouwen goedkoper wordt.

Versnellen van grote ingeplande projecten

Geld dat nu bedoeld is voor onnodige wegprojecten gebruiken we voor projecten die de leefomgeving en veiligheid verbeteren; stiller asfalt, betere geluidsschermen, vergroening van geluidsschermen, verbeteren belijning, ruimer maken van bochten, meer rotondes, meer lange-afstand fietspaden, etc; Het voordeel hiervan is dat deze projecten snel kunnen starten, dus voordat bedrijven omvallen. Projecten als de Zuidas, de Oranjetunnel e.d. hebben nimmers nog een aanlooptijd van jaren ivm planprocedures, MER onderzoeken, ontwerp tracebeluit,etc.

De PvdA zorgt voor beter werk in de bouw:

Banen behouden door opleiding en investeringen in bouwpersoneel

De instroom bij bouwopleidingen op het vmbo en mbo daalt flink. Daarom is het noodzakelijk om te zorgen voor voldoende opleidingsplaatsen/ leerwerkplaatsen/stageplekken. De overheid kan hierin een belangrijke rol vervullen door in aanbestedingsvoorwaarden ook voorwaarden voor de hoeveelheid leerwerk- of stageplekken te formuleren.

Ouder personeel koesteren

We investeren in bijscholing, en houden ervaren en betrokken personeel vast. Jongere werknemers kunnen van oudere colega’s veel leren. 

Werk en vakscholen

Het aanbod voor leerlingen die slecht theoretisch leren maar wél praktisch kunnen leren moet beter. De PvdA wil daarom de komende jaren meer ruimte voor initiatieven als de Werkschool en Vakscholen, waarin de praktijkopleiding tot vakmanschap centraal staat. 

Omscholen, bijscholen

Recente experimenten op het terrein van werk-naar-werk in de bouwsector blijken succesvol. Het is daarom wenselijk dat de bouwsector hiermee door kan gaan en WW middelen kan inzetten ter voorkoming van werkloosheid bij bouwmedewerker. Daarbij is het ook van groot belang dat O&O-fondsen (opleiding en ontwikkeling) meer sectoroverstijgend samenwerken, bijvoorbeeld techniekbreed om zo meer omscholingen en werkgelegenheidskansen aan werknemers te bieden.

Veiligheid op de werkvloer

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is de bouw zeer onveilig. Oorzaak: het grote aantal verschillende partijen op de bouwplaats, waarbij niemand echt verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid. Hier moet verbetering in worden gebracht en er moet meer aandacht komen voor veiligheid.

Aandacht voor ZZP’ers in de Bouw

De PvdA wil het ontduiken van het minimumloon bij ZZP’ers tegengaan. Waar teveel ZZP’ers in armoede leven, wil de PvdA in sectoren die zich daarvoor lenen minimumtarieven invoeren. Verdiensten moeten tenminste genoeg zijn om pensioen op te bouwen en om een verzekering te kunnen veroorloven voor arbeidsongeschiktheid en ziekte. Daarnaast ziet de PvdA mogelijkheden in het ondersteunen van de solidariteit onder zelfstandigen in de bouw. Dat kan o.a. met bouwteams met specialistenen door bijv. te onderzoeken of zogenaamde broodfondsen fiscaal gesteund kunnen worden. De arbeidsvoorwaarden van ZZP’ers moeten ook kritisch bekeken worden. ZZP’ers hebben recht op even goede arbeidsomstandigheden als werknemers; recht op toegang tot bestaande scholingsfondsen; en werknemers die als ZZP’er aan de slag gaan, mogen aangesloten blijven bij het oude pensioenfonds.

Geen huishoudtoets in Kaag en Braassem

Beste mensen,

Ook Kaag en Braassem is gestopt met de omstreden huishoudtoets. De afdeling Sociale Zaken, die we samen met Nieuwkoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn op het werkplein in Alphen hebben gevestigd, zal het inkomen (loon, spaargeld of studiefinanciering) van inwonende kinderen niet meer meenemen bij de beoordeling of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering.

De huishoudtoets zou gelden vanaf 1 januari 2012 bij nieuwe aanvragen voor een uitkering, en per 1 juli voor de bestaande cliënten. De hoogte van de uitkering zou afhankelijk worden van het opgetelde gezinsinkomen op één adres.

VVD-staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wilde daarmee ‘het stapelen van uitkeringen achter één voordeur’ tegengaan en vooral 50 miljoen euro bezuinigen.

Na de val van het kabinet-Rutte is de huishoudtoets gesneuveld in de onderhandelingen tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Wat vind ik daarvan? Heel goed nieuws!

Maar omdat de toets onderdeel is van een grotere wet, is zomaar stopzetten lastig. Het ministerie van SZW heeft daarom enige bedenktijd nodig om aan gemeenten te kunnen laten weten hoe zij hiermee moeten omgaan. ‘Het is te begrijpen dat gemeenten – in afwachting van meer duidelijkheid – de activiteiten rond de uitvoering van dit onderdeel van de Wet Werk en Bijstand even opschorten’, liet het ministerie vorige week weten.

Het bevriezen van de huishoudtoets is voor Kaag en Braassem een prima zaak. De huishoudtoets is een hardvochtige maatregel die voor veel ellende kan zorgen bij gezinnen. In diverse gemeenten hebben politieke partijen hun colleges opgeroepen te stoppen met de activiteiten rond de omstreden maatregel. Eerder waarschuwden gemeenten (via de VNG) het kabinet al voor ‘schijnverhuizingen’: Kinderen met een inkomen worden op een ander adres ingeschreven om te voorkomen dat hun inkomen wordt opgeteld bij het inkomen van de ouders van wie vervolgens de uitkering kan worden gekort of stopgezet.

Ook vind ik het niet humaan thuiswonende kinderen verantwoordelijk te maken voor alle kosten in het huishouden. Sparen voor een eigen zelfstandig bestaan is daarmee onmogelijk geworden en de afhankelijkheidsrelatie die ontstaat is zeer ongezond en ongewenst.

Voor nu: geen huishoudtoets. Mocht u in het begin van dit jaar aan het loket zijn geweest, kom gerust eens langs om uw situatie opnieuw te laten bezien. Naar de toekomst toe: een nieuw kabinet zal zich opnieuw over de plannen buigen.

Floris Schoonderwoerd