Archief voorseptember 2012

Waarom ik PvdA stem vandaag!

Beste mensen,

U weet het allemaal; ik stem PvdA. Geregeld krijg ik de vraag: Waarom eigenlijk? En dat antwoord, dat is niet te vatten in één one-liner. In één verkiezingsposter met een holle kreet. De PvdA heeft het eerlijke verhaal. Geen eenvoudig antwoord op moeilijke vragen. Toen de campagne begon kregen partijen de tijd, en het podium, om hun verhaal te vertellen. En dat helpt. Waarom ik PvdA stem, dat leest u hieronder.

Floris

 Het is tijd om een andere weg in te slaan met Nederland. Een weg van groei en optimisme. Ons land kan sterker en socialer.

Onze keuzes voor een sterke economie

We hebben groei en banen nodig voor een sterkere economie en een uitweg uit de crisis. We richten ons op versterking van de reële economie. ‘Made in Holland’ moet op veel meer producten en innovaties komen te staan. We bezuinigen de economie niet kapot, maar kiezen voor een beleid dat zicht biedt op een structureel begrotingsevenwicht in 2017 (hetzelfde begrotingsbeeld als bijvoorbeeld de VVD). Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 Een eerlijke verdeling van de rekening naar draagkracht.

Banken mogen geen risicovolle avonturen aangaan met geld van spaarders.

We stimuleren de bouw door fiscale maatregelen.

Onze keuzes voor goed onderwijs

Onderwijs is cruciaal voor de kansen van kinderen. We hebben de ambitie om tot de beste vijf landen van de wereld op onderwijsgebied te horen. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

We investeren in goede leraren, geen nullijn dus.

Geen langstudeerboete.

Bezuinigingen op passend en speciaal onderwijs gaan van tafel.

Onze keuzes voor meedoen

In Nederland telt iedereen mee, los van afkomst, religie, etniciteit of seksuele geaardheid. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

We pakken armoede onder kinderen aan.

Geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel te trouwen.

In Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers zetten we niet uit.

Onze keuzes voor wonen

Een goed en betaalbaar huis in een leuke wijk moet weer voor iedereen weggelegd zijn. Ook voor jongeren en starters. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

De hypotheekrenteaftrek wordt eerlijk hervormd: Vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52% waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30%.

We schaffen de overdrachtsbelasting voor starters af. Voor alle andere kopers verlagen we deze naar 2%.

We willen geld vrij maken voor een stads- en dorpsvernieuwingfonds om te kunnen blijven werken aan veilige en leefbare buurten.

Onze keuzes voor de zorg

Niet langer bepalen marktwerking en concurrentie de inrichting van de zorg. Zorg hoort dichtbij mensen te staan en zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Voor ons zijn zorginstellingen geen winstgerichte bedrijven, maar maatschappelijke organisaties. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

We behouden de inzet van het persoonsgebonden budget (pgb).

De eigen bijdrage voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) draaien we terug

Inkomensafhankelijke premie voor het basispakket en inkomensafhankelijke eigen bijdrages en eigen risico.

Onze keuzes voor Europa

De PvdA staat voor een Europa dat banen schept, goede werkomstandigheden afdwingt en een fatsoenlijk salaris voor iedereen garandeert. Een Europa waarin we onze identiteit behouden en waarin we solidair zijn met elkaar. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

We werken aan een Europese agenda van groei en banen.

Er komt een Europees bankentoezicht.

Meer democratie in Europa. Zo moet de samenstelling van de Europese Commissie een afspiegeling van de uitslag van de Europese verkiezingen zijn.

Onze keuzes voor arbeid

De PvdA streeft naar volledige werkgelegenheid, met fatsoenlijke bescherming van werknemers. Flexibele werknemers, zzp’ers, jongeren en ouderen, mensen met een handicap: al die mensen verdienen een kans op de arbeidsmarkt. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

We breiden de stagemogelijkheden voor jongeren uit.

Grote en middelgrote bedrijven worden bij wet verplicht vijf procent arbeidsgehandicapten en (oud) langdurig werklozen in dienst te hebben.

Meer zekerheid voor flexwerkers.

Onze keuzes voor cultuur

Nederland is groot in kunst en cultuur. Dit biedt geweldige mogelijkheden tot leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien. Ook de economische betekenis van de culturele sector is onomstreden. Daarom is een actieve overheidspolitiek op het gebied van kunst en cultuur cruciaal. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

We draaien de BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten definitief terug.

We blijven de Cultuurkaart voor jongeren ondersteunen.

We willen dat regionale omroepen behouden blijven.

Onze keuzes voor sport

Sport verbroedert. Het leert jonge kinderen spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. En sporten is gezond. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk mensen sporten. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

Bij het inrichten van nieuwe wijken wordt drie procent van de ruimte voor sport en spel gereserveerd.

Gehandicaptensport wordt voor iedereen met een beperking aangeboden in de buurt.

We zorgen ervoor dat arme kinderen ook kunnen sporten en alle basisschoolleerlingen hebben recht op gymnastiekles van een vakdocent.

Onze keuzes voor natuur en duurzaamheid

Duurzaamheid biedt kansen op groei, nieuwe banen en innovatie. Wij kunnen wereldspeler zijn op het gebied van duurzame energie. De PvdA streeft ernaar dat Nederland in 2050 een 100% duurzame energieproductie heeft. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

We stellen energieopwekking voor eigen gebruik vrij van energiebelasting.

Zonnepanelen worden vanaf 2015 verplicht voor nieuwbouwwoningen.

Er komt een nieuwe Wet Mooi Nederland. Deze wet beschermt zowel natuurgebieden als planten en diersoorten.

Onze keuzes voor een solidaire wereld

De PvdA wil dat Nederland internationaal weer een voortrekkersrol gaat spelen. Met nieuwe energie gaan wij ons inzetten voor een solidaire wereld. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 We houden ons aan de internationale afspraak om 0,7 procent van het binnenlands product te besteden aan Internationale Samenwerking.

Nederland neemt het voortouw voor een wereldwijde voedsel- en landbouwstrategie die speculatie tegengaat en zorgt voor een goede voedselvoorziening voor de wereldbevolking.

Onze keuzes voor een veilig Nederland

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. Een veilige buurt is een voorwaarde voor ondernemers om vrij te kunnen ondernemen, voor kinderen om te kunnen spelen, voor burgers om te leven en voor homo’s om te kunnen wonen. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

Politie op straat moet meer verdienen dan de politie-werknemers in de eerste twee managementlagen.

De politie moet zich bezig houden met ernstige overlast en criminaliteit en niet door de politiek belast worden met illegalenquota’s en caviapolitie.

De wietteelt willen we reguleren en coffeeshops behandelen als horecabedrijf. Weg met de wietpas, dat is een schijnoplossing.

Onze keuzes voor democratie en bestuur

Wij streven naar een sterke samenleving en een sterke democratie. Mensen moeten meer invloed krijgen op onze publieke voorzieningen. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

We zijn voorstander van een correctief referendum.

De overheid geeft als werkgever het goede voorbeeld. Zij biedt plaats aan arbeidsgehandicapten, bevordert diversiteit en hanteert sociale normen bij aanbestedingen.

De eerste WMO krant voor de voorzitter van t’ Farm

Beste mensen, 

Deze week krijgt u de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) informatie krant door uw brievenbus. Afgelopen donderdag mocht ik het eerste exemplaar van deze informatiekrant overhandigen aan Leon van Klink, zeer actief en betrokken voorzitter van jongerencentrum ’t Farm in Oude Wetering.

Leon vertelde ons tijdens de uitreiking het volgende: “Ik snap de associatie wel die mensen hebben met ouderen als je over de ‘Wmo-krant’ begint. De meest bekende onderwerpen hebben te maken met ouderen. Toch zijn er voor jongeren binnen het vrijwilligerswerk ook genoeg raakvlakken, zeker nu de MAG (Maatschappelijke Agenda) aanstaande is. Niet alleen richten veel punten binnen de MAG zich op jongeren, maar ook bestaat een groot gedeelte van de vrijwilligers binnen de gemeente uit jongeren. Denk maar aan de jeugdsociëteiten en de talloze sportverenigingen die onze gemeente rijk is. Steeds meer jongeren laten zien dat zij zich, naast hun opleiding, sport, baan of bijbaantje, fanatiek in willen zetten voor iets waar ze oprecht interesse in hebben.

Mede dankzij maatschappelijke stages zien meer jongeren dat vrijwilligerswerk niet alleen is weggelegd voor ‘strebertjes’ en dat het zeker niet als een verplichting aanvoelt. Jongeren zullen vaak niet bewust zijn van het grotere plaatje dat vrijwilligerswerk kan betekenen voor de leefomgeving, dat komt later wel, maar ook zonder dat vinden zaken als de Wmo en de MAG wel vanzelf hun weg naar jongeren.”

De krant wordt van maandag 10 tot en met woensdag 12 september huis aan huis bezorgd. In de krant leest u wat de Maatschappelijke Agenda precies is, het veranderende subsidiebeleid waar de gemeente onlangs nog een informatieavond over organiseerde, en krijgt u uitleg over de 6 thema’s waar de gemeente zich op zal gaan richten. Op onze site www.kaagenbraassem.nl vindt u, onder het tabblad Praat en Denk mee, alle informatie over de Maatschappelijke Agenda.

Veel leesplezier!

Floris

Nieuwe school in Hoogmade?!

Beste mensen,

Er doet zich een unieke kans voor in Hoogmade. Gisteren is er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een brede school met nieuwe woningen in Hoogmade. Er wordt gekeken of meervoudig ruimtegebruik van een multifunctioneel gebouw aan de Schoollaan in Hoogmade haalbaar is.

Gebruik van dezelfde ruimte door meerdere huurders moet leiden tot efficiëntie in gebruik en beheer. Daarnaast is er wellicht plek voor nieuwe woningen op het terrein. Deze nieuwe woningen kunnen bijdragen aan de financiering van het plan en de behoefte aan woningen in Hoogmade helpen oplossen.

Als het een haalbaar project blijkt, dan worden alle panden van een kwalitatief hoger niveau dan de huidige panden op het terrein en bovendien passend bij het naastgelegen nieuwe dorpshart.

Gisteren heb ik een intentieovereenkomst mogen tekenen met Basisschool ter Does, Cultureel Centrum Hoogmade en de Stichting Kinderopvang Leiderdorp.

Uit een onderhoudsrapportage, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, blijkt dat de huidige school Ter Does moet worden opgeknapt. Daarnaast wordt nieuwe ruimte gezocht voor kinderopvang.

Tegelijkertijd krijgt Cultureel Centrum Hoogmade (net als andere organisaties) naar aanleiding van de kerntakendiscussie in de toekomst zeer waarschijnlijk te maken met een korting op de subsidie.

Dit alles is de aanleiding voor een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw multifunctioneel gebouw, al dan niet in combinatie met woningen. Drie opties worden uitgewerkt om de brede school te realiseren. Alle opties worden op basis van de huidige eisen en binnen financiële kaders in overleg met de betrokken instanties uitgewerkt. De resultaten van de haalbaarheidstudie worden uiterlijk begin 2013 gepresenteerd.

Blijkt het plan financieel onhaalbaar, dan wordt de school volgens het reguliere onderhoudsplan en het hiervoor gereserveerde budget opgeknapt. Blijkt het wel haalbaar, dan bouwen we met elkaar aan een toekomstbestendige oplossing voor het dorp Hoogmade. Basisschool Ter Does, de kinderopvang, CCH en de Gemeente Kaag en Braassem geloven erin. We zijn begonnen!

Floris