Archief vooroktober 2012

Rutte-Asscher

Beste mensen,

Wat moest ik slikken.. Gisterenavond las ik het regeerakkoord. Wat komt er veel op ons af. In mijn werk merk ik dagelijks dat Nederland in een ernstige crisis zit. Oplopende wachtlijsten bij de schuldhulpverlening. Doordat er minder vacatures zijn -en zelfs ontslagen- komen er meer aanvragen bijstand. Tegenvallende opbrengsten van bouwgronden. Afname van vrij op naam prijzen van woningen en minder middelen vanuit Den Haag… Ernstig..

Gisteren sloten de fracties van VVD en PvdA landelijk een akkoord. Dit regeerakkoord ligt nu voor aan de leden van deze partijen. Komend weekend mag ik daar ook mijn zegje over doen.

Wat las ik? Vanuit mijn wethoudersrol hele vervelende dingen.. Een forse korting op de algemene uitkering (gemeentefonds = 85% van onze inkomsten), afschaffing van het BTW compensatiefonds, extra taken en forse kortingen op budgetten rondom jeugd, zorg en werk.

Maar, ik ben geen SP-er. Ik vind dat (ook landelijk) het huishoudboekje op orde moet komen en blijven. Ik ben voor een sterke economie, omdat alles wat we uitgeven, we wel eerst moeten verdienen. En ik realiseer me dat de voorzieningen van het verleden (vaak) een blok aan het been voor de toekomst zijn. Het is noodzaak op een progressieve, eerlijke manier te hervormen. We moeten bij de koplopers in de wereld blijven horen. Alleen dan kunnen we een uitstekend voorzieningenniveau, wat past bij de huidige tijd, handhaven. 

Ik baal van de aangekondigde bezuinigingen op de gemeentelijke WMO. Ik baal van de korting op budgetten voor werk, jeugd en zorg. En het meest baal ik van de korting op ontwikkelingssamenwerking, het budget voor de allerarmste van de wereld..

Blij ben ik met de hervormingen op de woningmarkt. Daar moeten de oneigenlijke subsidies op rijkdom (hypotheekrenteaftrek) op termijn van af om de markt weer los te krijgen. Het scheef wonen pakken we aan. Maar het meest blij ben ik met het feit dat we de kloof tussen arm en rijk kleiner maken (de oorzaak van heel veel ellende in de wereld). De rekening van de crisis leggen we neer bij diegenen die hem het beste kunnen betalen. De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen. In dit plaatje kunt u zien dat als u moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen u zelfs ietsjes meer te besteden krijgt. En, als u elke dag hard werkt voor een modaal salaris (het gros van de mensen) uw besteedbaar inkomen ongeveer gelijk blijft en we de rekening vooral neerleggen bij diegenen die dat het beste kunnen dragen.

Ondanks al het slechte nieuws stem ik dus zaterdag voor dit akkoord.  Een eerlijk, sterk, sociaal, stabiel en broodnodig kabinet Rutte-Asscher!

Floris

De blije wethouder!

Beste mensen,

Ik voel me blij en bevrijd! Met de hulp van een unanieme gemeenteraad hebben we alle schotten binnen mijn portefeuille weg kunnen slaan en alle nota’s, en andere stapels papier, kunnen vervangen door één korte, frisse, eigentijdse agenda. De MAG (Maatschappelijke Agenda)!

Toen ik aantrad als wethouder zat ik gevangen in nota’s. Jeugd, cultuur, beleidslijnen sport, ouderenwerk, een subsidieverordening, WMO beleidsplannen, onderwijsvoorzieningenbeleid, notities schuldhulp en beleid rondom werk en inkomen. An sich goeie notities en werkbare uitgangspunten. Echter, alles stond daarmee vast. Budgetten waren geoormerkt en de koers aanpassen op de actualiteit was lastig. En daarbij, echt afrekenbaar waren onze subsidies en bijdragen niet, op basis van al die rapporten.

Het is een herkenbaar beeld in gemeenteland. We maken allerlei beleid, hangen daar vaste budgetten aan, plaatsen schotten in onze begrotingen (en afdelingen) en vinden het vervolgens raar dat we niet integraal werken en zo weinig flexibel zijn.

Met de steun van de gemeenteraad zijn we daar nu vanaf. Zij hebben mij vorig jaar de opdracht gegeven het subsidiebeleid grondig te herijken. Hoe zijn we begonnen? We hebben een foto van onze gemeente gemaakt. Hoe gezond zijn we? Wat is onze inkomenssituatie? Hebben we veel of weinig gezinnen die in armoede opgroeien? Is alcoholgebruik een thema? Hebben we bovengemiddeld veel schooluitval, of gaat het juist goed? Hoe ziet de bevolkingsopbouw eruit, nu en de komende jaren.

De constatering is dat we het eigenlijk hartstikke goed doen. U kunt de volledige analyse vinden op de internetsite van de gemeente.

Vervolgens hebben wij deze analyse gedeeld met de WMO adviesraad, met professionals, met de gemeenteraad en met verenigingen. En de vraag gesteld of we de gemeente herkende in deze foto. Dat bleek het geval. Vanuit die concreet gemaakte analyse zijn we gaan bouwen. Hebben we uitgangspunten, gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen geformuleerd (onze agenda).

En op basis van die uitgangspunten, effecten en doelstellingen gaan we vanaf nu partnerships aan. Samen. De gemeente met professionals én verenigingen gaan aan de slag om die agenda waar te maken. Dus niet ‘omdat je een jeugdvereniging bent, of omdat je seniorenactiviteiten organiseert, of omdat je een peuterspeelzaal bent’ krijg je geld. Nee, gezamenlijk maken we een plan. Hoe krijgen we het besef van de gevaren van alcoholgebruik tussen de oren? Hoe gaan we de ontwikkelkansen van kinderen vergroten? Hoe dringen we de eenzaamheid onder ouderen terug? De complete agenda treft u ook op onze internetsite.

U leest het goed. NIET de gemeente schrijft, in haar nota, voor hoe we deze agenda gaan realiseren, maar wij vragen de mensen (verenigingen en professionals) die ‘met de enkels in de modder staan’, en dagelijks werken met de doelgroep hoe zij dat denken te kunnen gaan doen. Welk bedrag daarvoor nodig is en welke partners zij daarbij willen inzetten.

 Als regievoerder ziet de gemeente erop op toe dat we daadwerkelijk effecten realiseren voor de euro’s die de gemeenschap via de gemeentebegroting inzet.

De gemeenteraad heeft ja gezegd. En direct nu komen er allerlei vormen van samenwerking los. Wat hoor ik zoal? Verenigingen willen nog massaler gaan meewerken aan de maatschappelijke stages. Ik hoorde van een idee dat de buitenschoolse opvang wellicht iets voor- en met hulp aan senioren zou kunnen gaan doen. Of zou het niet mooi zijn als iemand vanuit de sociale werkvoorziening huishoudelijke hulp zou kunnen verzorgen bij iemand die hupbehoevend is? Sportclubs die een beweegprogramma voor ouderen ontwikkelen en de diëtist die aanschuift bij het reeds bestaande sportaanbod van senioren. Kan het peuterspeelzaalwerk misschien een nog effectievere rol krijgen door de samenwerking te intensiveren met het CJG, of een andere partner? Beheerders van accommodaties clusteren hun activiteiten om doelmatigere invulling te krijgen van hun dorpshuis. En jeugdsociëteiten denken fanatiek mee over hun rol als het gaat om voorlichting rondom drugsgebruik onder jongeren.

Na de unanieme steun vanuit de gemeenteraad, en de eerste signalen zoals ik hierboven beschreef, mag u concluderen dat ik me bevrijd voel. Bevrijd van al die beklemmende nota’s en ik zie zeer uit naar de plannen die nu gemaakt worden. En een tip voor iedereen: hoe creatiever –en effectiever- hoe liever. En hoe meer samenwerking (tip 2: kom van uw eigen vierkante meter) hoe blijer ik zal worden.

Want….,een blije wethouder, dat helpt straks als het om toekennen van het subsidie gaat!

Floris Grafisch ontwerp en website bureau