Archief voordecember 2012

Samen werkt beter!

Beste mensen,

Samen werkt beter! Zo kunnen we 2012 samenvatten. En met diezelfde woorden kunnen we vooruitblikken naar 2013.

Grote delen van de Westerse Wereld verkeren in een economische crisis. Reden voor overheden om veel aandacht te besteden aan hun interne financiële huishouding, en te proberen die op orde te krijgen. De gemeenten zullen dat merken door een forse korting op het gemeentefonds (de gemeentebegroting bestaat voor ruim 80% uit inkomsten vanuit het Haagse gemeentefonds).

Ook krijgt de gemeente er heel veel extra taken bij. Zonder daarvoor de noodzakelijke financiën te ontvangen. Taken op het gebied van werk en inkomen, zorg, jeugd en probleemgezinnen. Extra taken die (financieel gezien) ongeveer 40% van de gemeentebegroting zullen gaan beslaan. Extra taken die geen vrij beleid zijn, maar de essentie van de overheid vormen. Zorg voor mensen die het nodig hebben. Financieel en/of qua gezondheid. Met volledige claimverantwoordelijk.

Met andere woorden: iemand zonder werk moeten we van een uitkering voorzien en zo snel mogelijk naar werk leiden. Iemand met een beperking moeten we compenseren zodat hij/zij weer mee kan doen en zelfstandig een huishouden kan voeren. Gezinnen met problemen gaan we coachen en begeleiden. Geen keuzes zoals bij het aanleggen van een stoep, of het al dan niet aanleggen van een grasveld. Nee, iemand meldt zich, en wij moeten handelen. Open einde regelingen.

Als je hiervoor geen geld meekrijgt vanuit Den Haag, dan kan iedereen bedenken dat de rol van de gemeente een volstrekt andere zal gaan worden. Dit is in heel Nederland het geval. Omdat wij niet voornemens zijn de belasting verder te verhogen, zal de focus veranderen. Er zal een fors groter beroep gedaan worden op de eigen kracht van de inwoners en de rekening van allerlei voorzieningen zal meer en meer bij de gebruikers zelf komen te liggen. Geen lokale keuze, maar het gevolg van de financiële crisis waarin de wereld verkeert en de nieuwe gedecentraliseerde taken vanuit Den Haag.

Echter, veel kan ook anders. Veel moet ook anders. Voor heel veel van wat de gemeente doet en deed kan je jezelf ook de vraag stellen of dat nou wel een overheidstaak moet zijn/blijven. Ik merk dat iedereen zich realiseert dat de tijden veranderen en bezig gaan hun organisatie, vereniging of dorp toekomstbestendig in te richten. Zij die dat doen, daar kan ik blij van worden. Open mind. Realistisch. Ik wil mijn hulp daarbij aanbieden. Mijn overtuiging is namelijk echt dat er maar weinig voorzieningen om hoeven te vallen. Dat we door kritisch te zijn, bereid zijn te veranderen en bereid zijn van onze eigen vierkante meters af te komen we, ondanks de bezuinigingen, onze dorpen en voorzieningen sterker kunnen maken.

Niet door zoete broodjes te bakken. Niet door te houden wat er is. Niet door te roepen dat alles moet blijven. Maar door te benoemen wat belangrijk is en op welke manier we dat in de huidige tijd kunnen organiseren. Dit geeft mij veel frisse moed en maakt onze dorpen klaar voor de toekomst. Ook in 2013 zal ik me daar weer met al mijn energie voor inzetten.

Maakt u zich zorgen? Of wilt u weten waarom ik een bepaalde koers vaar? Wilt u verder praten over de Kaag en Braassemse werkelijkheid van krimp, individualisering, vergrijzing en onze toenemende zorgvraag in relatie met de krappere overheidskas? Schroom niet om mij uit te nodigen. Ik ben altijd bereid om mee te denken en verantwoording af te leggen. Positief en met energie. Wat hoe groot onze uitdagingen ook zijn, met elkaar kunnen we ze aan. Samen werkt beter!

Ik wens u een hele fijne kerst & een positief en opgeruimd 2013!

Floris Schoonderwoerd

Geld daar heen waar dat het hardst nodig is

Beste mensen,

De rol van de gemeente zal de komende jaren volstrekt veranderen. We hebben minder geld, en krijgen heel veel nieuwe en extra taken. Waar de gemeente voorheen ondersteunde wat goed was voor het dorp zal nu een grotere eigen bijdrage worden verwacht. De gemeente krijgt in de toekomst vooral taken op het vlak van zorg, werk en inkomen, jeugdzorg etc. Om onze gemeente klaar te maken voor de toekomst is een grondige herziening van ons subsidiebeleid nodig. Wat was, dat is niet meer. En, dat komt ook niet meer. We zullen gaan focussen. En doen dit langs de route van één korte, frisse, eigentijdse Maatschappelijke Agenda. Alle nota’s en beleidstukken hebben we door de shredder gehaald en vervangen door deze agenda. Het Algemeen Dagblad Groene Hart schreef hierover een artikel vorige week. U treft deze hieronder.

Floris 

Geld daar heen waar dat het hardst nodig is

Algemeen Dagblad editie Groene Hart

KAAG EN BRAASSEM – De tijd dat clubs en verenigingen in Kaag en Braassem automatisch door de gemeente gesubsidieerd werden, is voorbij. Voortaan moeten ze aantonen dat hun activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente. Het hele land kijkt mee hoe Kaag en Braassem de subsidies verdeelt, zegt wethouder Floris Schoonderwoerd (PvdA).

Hij verdedigt het nieuwe subsidie beleid van Kaag en Braassem met vuur. ,,Veel gemeenten hanteren de kaasschaaf als het op subsidiëring aankomt. Dat gaat dan in de vorm van tien procent minder subsidie voor vereniging zus en twintig procent minder voor organisatie zo. Wij doen het anders. Wij kiezen bewust voor daar waar geld nodig is.”

Tot voorheen kregen de verenigingen in Alkemade en Jacobswoude louter en alleen geld, omdat ze verenigingen waren. De begroting lag voor lange tijd vast. Schoonderwoerd: ,,Wij hebben alles overboord gegooid en een uitgebreide analyse opgesteld van de bestaande situatie. Daarin staat alles over bevolkingsopbouw, verenigingsleven, voorzieningen, taken en opdrachten. Nu gaan we werken volgens het principe ‘waar is het geld het hardste nodig?”

Kaag en Braassem richt zich voortaan op zes thema’s: gezondheid en bewegen, groei en ontwikkeling, werken en leren, maatschappelijke betrokkenheid, maatschappelijke ondersteuning en wonen en leefomgeving.

,,Aan organisaties hebben we gevraagd hoe zij hierop denken te kunnen inspelen en hoe zij denken te kunnen samenwerken. Voor maart 2013 moeten de professionele organisaties, zoals Activite en sportcomplex De Tweesprong, hun plannen indienen.”

Vanaf 2014 wordt het beschikbare geld voor het eerst grotendeels overgemaakt aan die organisaties. ,,Vrijwilligersorganisaties zoals voetbalclubs kunnen daar aankloppen als ze geld willen hebben. Zo heeft de gemeente minder ambtenaren nodig en kan veel effectiever met de beschikbare middelen omgaan. We kunnen dan veel beter uitleggen waarom we gelden uitgeven.”

Alcoholmisbruik

Sportverenigingen kunnen geld krijgen op het thema ‘Gezondheid en bewegen’. De subsidiëring van hun accommodaties valt hier buiten. Jongerensozen komen in aanmerking voor een bijdrage als zij bijvoorbeeld werken aan het tegengaan van overlast of voor cursussen over het voorkomen van alcoholmisbruik. Peuterspeelzalen kunnen geld krijgen als ze aantonen bij te dragen aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

,,Verenigingen die niet bijdragen aan het maatschappelijke nut krijgen nu nog geld; straks niet meer.” Toch ziet Schoonderwoerd ook voor deze verenigingen nog wel mogelijkheden. ,,De schaakclub krijgt nu geld omdat het een vereniging is, straks wellicht omdat ze kunnen aantonen eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.”

Groenkern verschijnt, waar burger verdwijnt

Beste mensen,

Een flink aantal maatschappelijke ontwikkelingen vragen om handelen van het gemeentebestuur. Ik noem er een aantal: nieuwe rollen en taken gemeenten, bezuinigingen, krimpende bevolking, vergrijzing, ontgroening, andere- en vooral hogere eisen aan vrijetijdsbesteding en individualisering. Deze landelijke ontwikkelingen houden wij niet tegen en vragen om een antwoord. Dat antwoord is niet altijd leuk. Wel de realiteit. Het meest duidelijk anticiperen wij op deze ontwikkelingen door beleid rondom groei- en groenkernen te formuleren. Geen populaire boodschap, maar ik loop hier niet voor weg. Het Leidsch Dagblad heeft hierover vandaag een interview met mij gepubliceerd (zie hieronder). Rake woorden, ik schrok zelfs een beetje toen ik het las. Maar ik heb het allemaal gezegd. Samengevat: “Als u wilt houden wat er nu is, dan moeten we terug naar hoe het was. En dat wil niemand!”  

Floris 

Leidsch Dagblad, 4 december 2012  

Groenkern verschijnt, waar burger verdwijnt

Als u wilt houden wat er nu is, dan moeten we terug naar hoe het was. En dat wil niemand!     

Kaag en Braassem   – Buurthuizen, gezondheidscentra en sporthallen kunnen alleen blijven bestaan als dorpsbewoners ze gebruiken. Zo niet, dan kan de gemeente ze niet in stand houden, zegt wethouder Floris Schoonderwoerd van de gemeente Kaag en Braassem.

Hij reageert op de woede-uitbarsting in Rijnsaterwoude, vorige week tijdens een bezoek van het gemeentebestuur aan het dorp. De bewoners verweten Schoonderwoerd dat het leven uit hun dorp verdwijnt, nu het door de gemeente als ‘groenkern’ is gedefinieerd.

De inwoners van Rijnsaterwoude willen dat hun dorp groeit, bloeit en bruist, zo bleek tijdens het dorpsbezoek van het gemeentebestuur in restaurant De Dyck. Zij zijn ongelukkig met de aanwijzing ‘groenkern’. Anders dan in de ‘groeikernen’ worden hier geen nieuwe huizen gebouwd, komen hier geen nieuwe instellingen voor kinderopvang, ouderenzorg, apotheken en huisartsen, sporthallen en buurthuizen. In een groenkern moeten de inwoners genoegen nemen met een basisschool, een gymzaal en buitenspeelplekken voor kinderen. Kaag en Braassem heeft drie groeikernen: Woubrugge, Leimuiden en Roelofarendsveen. De overige dorpen zijn groenkernen.

Schoonderwoerd wijst de boze Wouwenaren erop dat zij oogsten wat zij hebben gezaaid. ,,Als ik een dorpsbewoner vraag: ‘waar deed u vroeger uw boodschappen?’, krijg ik als antwoord: ‘in het dorp’. Als ik dan vraag: ‘waar doet u ze nu?’, dan is het antwoord: ‘in Alphen of in Leimuiden’. Tja, dan moet je ook niet verbaasd zijn als de winkel in het dorp moet sluiten.”

Met maatschappelijke voorzieningen als sporthallen en dorpshuizen gaat het niet anders, aldus Schoonderwoerd. Basisschool De Kinderarcke gebruikt sporthal De Meerkant ‘twee uurtjes per dag’. Verder staat het gebouw vaak leeg. Vroeger gingen de dorpsbewoners naar voorstellingen van de toneelvereniging in het dorpshuis, nu bezoeken ze theaters in Leiden, Amsterdam of de musical ‘Soldaat van Oranje’ op vliegveld Valkenburg. Die voorstellingen zijn duur om te maken en kunnen alleen bestaan dankzij een groot voedingsgebied, maar bieden wel meer kwaliteit. ,,De burgers vinden het heel gewoon dat er ‘aan de bovenkant’ voorzieningen en kwaliteit bijkomen, maar tegelijkertijd mag er ‘van de onderkant’ niets af, terwijl er een grote afname is in het gebruik”, aldus Schoonderwoerd. ,,Als je het dorp wilt houden zoals het is, dan moet je ook terug naar hoe het was.”

De enige manier om in een groenkern vernieuwing te bewerkstelligen, is iets te doen aan de vergrijzing. Door in een nabijgelegen groeikern appartementen voor ouderen te bouwen, komen eengezinswoningen in de groenkernen vrij. Daarin kunnen dan weer jonge gezinnen komen wonen. De demografische trend is, dat jonge stellen en gezinnen de stad verkiezen boven het dorp. In de Rijn- en Veenstreek wordt krimp verwacht; de steden in de Randstad groeien. Toch verwacht Schoonderwoerd dat de dorpen in trek blijven. ,,Verminderde vraag zal eengezinswoningen goedkoper maken, maar leegloop is er niet.”