Archief voordecember 2013

Kandidaat lijsttrekker PRO Kaag en Braassem 2014-2018

Beste mensen,

Hierbij treffen jullie mijn motivatie de kandidatenlijst van PRO Kaag en Braassem aan te voeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op 3 januari zal het bestuur van PRO Kaag en Braassem bekend maken wij zij aan de ledenvergadering zullen voordragen. De leden stellen 25 januari de kandidatenlijst vast.

Floris

 

PRO Kaag en Braassem

t.a.v.: bestuur

c.c. kandidaatstellingscommissie

 

Oud Ade, december 2013

Betreft: kandidaatstelling

 

 

Beste bestuurders van PRO Kaag en Braassem,

Een ‘tijdperk van veranderingen’ of een ‘verandering van tijdperk?*’ Wat mij betreft het laatste.

In hoog tempo merken we de gevolgen van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ik noem vergrijzing, ontgroening, verscherpt provinciaal Groene Hart woningbouwbeleid, gezinsverdunning, forse bezuinigingen, digitalisering, toegenomen mobiliteit, extramuralisering (zorgbehoevenden moeten langer thuis wonen), hogere eisen aan voorzieningen (gevolg: bestaande voorzieningen onder druk), krimp en de taken die de landelijke overheid overdraagt aan gemeenten.

Zorg voor jeugd, begeleiden en ondersteunen van kwetsbaren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal dé kerntaak van de gemeente worden en per 2015 zelfs 60% van de begroting in beslag nemen. De rol van de gemeente verandert fundamenteel.

Inwoners voelen zich volop betrokken bij hun dorp, de vereniging en de gemeenschap, maar voelen een grote afstand tot de gemeente en de gemeenteraad. Een forse kloof. Door de manier waarop de gemeente het systeem heeft ingericht, laten we de kennis en betrokkenheid van onze inwoners onderbenut, terwijl we deze zo hard nodig hebben.

Sterker nog, dat vertrouwen, en die kennis en betrokkenheid is onmisbaar om alle uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Inwoners zullen meer verantwoordelijkheid nemen als de overheid niet alleen aan de gemeenschap vraagt te veranderen, maar daar zelf zichtbaar in meegaat. Van beleidsbepaler en financier naar partner.

Wees je bewust van de maatschappelijke en morele veranderingen. Geef samenwerking opnieuw vorm en neem de basis (inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen) daarin mee. Ontwikkel een gezamenlijke agenda op onderdelen (met werkgevers, brancheorganisaties, sportverenigingen, ouderen/zorg & welzijnswerk, onderwijs, woningcorporaties). Herverdeel verantwoordelijkheden.

Niet alles blijft zoals het is. Door je ogen niet te sluiten voorvan de veranderende wereld maar deze te onderkennen, bereid zijn dilemma’s te delen en krachten te bundelen, is er volop perspectief. Ook in de kleine dorpen. Ruimte voor nieuwe sectoren, meer profiteren van de recreatieve potentie van ons gebied, brede school ontwikkelingen, multifunctioneel gebruik van voorzieningen, een gemeente waarin hulpbehoevenden –dicht bij huis – mee kunnen doen en gerichte woningbouwkeuzes. Volop kansen. En elk dorp blijft uniek.

Door de start van dit nieuwe tijdperk aan te grijpen om het begrip samenwerking een nieuwe inhoud te geven, bouwen we aan een toekomstbestendig Kaag en Braassem. Een gemeente waarin we kwetsbaarheden in de samenleving, nog beter dan nu, vormgeven. En juist dat is de kerntaak van de overheid. Dienend aan de samenleving. De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom.

Hoog tijd dat we het systeem aantrekkelijk maken, een ultieme poging doen de aanwezige kennis en betrokkenheid in de dorpen naar binnen te halen en de kloof te dichten. Samen werkt beter!

Bij een nieuw tijdperk en deze nieuwe opgave hoort een nieuwe toegankelijke structuur. Zo is PRO Kaag en Braassem ontstaan. Ik zou me daar graag de komende 4 jaar voor inzetten. Ben beschikbaar als wethouder en bereid als lijsttrekker deze missie uit te dragen.

Eén kanttekening: met veel plezier meld ik u, dat wij (Miriam en ik) in de loop van januari een broertje of een zusje voor Dex verwachten. Ik ben dan, midden in campagnetijd (dé belangrijkste periode in het bestaan van een lijsttrekker), een poosje niet beschikbaar. Sommige dingen zijn belangrijker dan politiek. Over verandering van tijdperk gesproken.

Met sympathieke groet,

Floris Schoonderwoerd

 

*”Een tijdperk van veranderingen, of een verandering van tijdperk?” (Jan Rotmans, maatschappelijk gedreven wetenschapper)

 

Kaag en Braassem rolstoelpool groot succes

Beste mensen,

Voor u geknipt uit een magazine van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente). Over het succes van de rolstoelpool in Kaag en Braassem.

Floris

Kaag en Braassem rolstoelpool groot succes

De gemeente Kaag en Braassem kent sinds een paar maanden rolstoelpool: centrale punten waar rolstoelen voor kort gebruik opgehaald kunnen worden en gratis geleend. ‘Niet de kwaal, maar de persoon is leidend’, redeneert de gemeente.

Wethouder Welzijn Floris Schoonderwoerd (PvdA) legt een link naar de gekantelde Wmo in zijn gemeente: ‘Voorheen werd op basis van de beperking van iemand een voorzieningenboek gepakt en kwam de cliënt in aanmerking voor een reeks oplossingen/verstrekkingen. Dat past niet meer bij deze tijd. Nu gaan we het gesprek aan wanneer iemand zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente en stellen we vragen als: Wat kunt u zelf nog? Wat kunt uw omgeving? En we zetten collectieve diensten op waar mensen voorzieningen kunnen lenen.’

De opzet van de rolstoelpools past hier helemaal bij, vindt de wethouder: ‘Mensen die slecht ter been zijn, maar zich in het dagelijks leven goed redden, kunnen bij een uitstapje even behoefte hebben aan een rolstoel.’ Om dan standaard een rolstoel in bezit te hebben, is volgens de wethouder en de medewerkers van de Wmo ‘overbodige luxe’. Dan bieden de rolstoelpools uitkomst en wel tegen lagere kosten.

Bij de keuze van locaties is gekeken naar spreiding over de gemeente, bereikbaarheid en ruime openingstijden. Alle vijf locaties, waaronder een sporthal en een dorpshuis, hebben nu lichtgewicht, inklapbare rolstoelen klaarstaan. Te reserveren door een eenvoudig telefoontje naar de betreffende locatie. Mensen die langer een rolstoel nodig hebben, bijvoorbeeld bij een gebroken been, moeten naar een thuiszorgwinkel. Want daarvoor is de rolstoelpool niet bedoeld.

 Na een paar maanden kan Kaag en Braassem melden dat 4 van de 5 pools prima functioneren. In Woubrugge (Woudsoord) wordt er zoveel gebruik van gemaakt dat zij 2 extra rolstoelen nodig hebben.  Ook Leimuiden (Het Spant) draait nu goed en komen veel positieve reacties binnen bij het uitleenpunt. Bij piekmomenten (bijvoorbeeld rolstoelvierdaagse) lenen ze rolstoelen van elkaar. Vooral Jacobus (Oude Wetering) en Hof van Alkemade (Roelofarendsveen) werken veel samen en verwijzen naar elkaar als bij een van hen een tekort aan rolstoelen is.  De verzorgingshuizen melden ook dat bewoners nu veel vaker naar buiten gaan voor een wandelingetje. Kortom, de rolstoelpools voldoen aan een behoefte!

OFFICIELE START DE PAPIERWINKEL KAAG EN BRAASSEM

UITNODIGING:

Op woensdag 18 december mag ik het officiële startsein geven voor De Papierwinkel Kaag en Braassem. De Papierwinkel is een initiatief van De Driemaster om inwoners te helpen bij hun administratieve rompslomp. Het startsein wordt gegeven om 11.00 in het Hof van Alkemade, Schoolbaan 2b, 2371VJ Roelofarendsveen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Vrijwilligers van De Papierwinkel, lokale pers en andere genodigden zijn ook aanwezig bij de opening.

De Papierwinkel

De samenleving is behoorlijk ingewikkeld. De stroom aan formulieren, procedures en regelingen neemt dagelijks toe. Niet iedereen kan dat bolwerken. De Papierwinkel biedt dan uitkomst. Deskundige vrijwilligers helpen de inwoners van Kaag en Braassem om orde en overzicht aan te brengen in de administratieve rompslomp, bijvoorbeeld bij:

– het invullen van een formulier;

– het aanvragen van financiële regelingen die voor u van toepassing zijn;

– het ordenen en bijhouden van uw administratie;

– het overzicht op uw inkomsten en uitgaven;

– het terugdringen en beheersen van eventuele schulden.

 

In samenwerking met de vrijwilligers van de Papierwinkel van de Stichting Welzijn Ouderen De Spil en de Infolijn gaat De Driemaster de Papierwinkel uitbreiden en voorzien van een nieuwe start.

Inwoners zijn voor vragen welkom op het spreekuur van De Papierwinkel, dat in samenwerking met de Sociaal Raadsman elke woensdag gehouden wordt in het Hof van Alkemade van 10.30 tot 12.00 uur. Inwoners kunnen ook van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur bellen naar de Infolijn 071 3317967 voor informatie of om aan te melden, of een mail sturen naar papierwinkel@dedriemaster.nu. Op verzoek komen de vrijwilligers bij de inwoners thuis.

Vrijwilligers van onschatbare waarde

Beste mensen,

Vrijwilligers zijn voor de samenleving van onschatbare waarde. In onze gemeente draagt menigeen bij aan het welzijn van een buur, een familielid (denk aan mantelzorg) een vereniging, een generatie, een heel dorp, de hele gemeente, noem maar op!

De betrokkenheid is hier hoog om wat voor elkaar te betekenen en daar ben ik trots op als wethouder Samenleving. Om die mensen te eren hebben wij voor de tweede maal op rij de vrijwilligersverkiezing van het jaar georganiseerd. Het was tot vorige week mogelijk om jongeren, ouderen en organisaties te nomineren. We hebben een mooie lijst ontvangen, wat ook aangeeft dat we elkaar die schouderklop ruimschoots willen geven. Dank voor alle inzendingen!

Nu is het aan de jury, waar ik zelf ook deel van uitmaak, om de moeilijke keuze te maken uit die pareltjes de winnaars te kiezen! Die vervolgens de prijzen in ontvangst mogen nemen tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 3 januari, waarvoor u overigens allen bent uitgenodigd. Met de veranderende houding van de overheid, van verzorgingsstaat naar een overheid die meer regie houdt, wordt vrijwilligerswerk nog belangrijker. Vrijwilligerswerk wordt daarom ook extra gestimuleerd, soms zelfs verplicht als wederdienst. Wil je hier komen sporten? Dan draai je ook bardiensten mee.

Onderzoek wijst uit dat dat ook goed valt. Veel beseffen het blijkbaar dan ook goed; dat er meer is dan je eigen zaakje. Maar doe het er maar eens bij, sommigen vullen het in als een hoofdtaak in plaats van een bijtaak.

Daarom: Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, ze zijn altijd in beweging om een extra steentje bij te dragen aan de samenleving. Daarom een groot applaus voor hen, met of zonder nominatie of nog te ontvangen prijs op 3 januari.

Floris

Onweer in de langdurige zorg! (Klantwaarde centraal)

Beste mensen,

U leest het al jaren in de krant, de gezondheidszorg wordt te duur. De technologische ontwikkelingen maken dat we langer leven. Een geweldige ontwikkeling. Maar wel één van de oorzaken van de stijgende kosten. Ook draagt de groeiende groep ouderen (vergrijzing) hier aan bij. En, vanwege de bezuinigingen ligt er ook een extra taakstelling op de budgetten. Het systeem raakt onbetaalbaar. Dat maakt ingrijpen noodzakelijk.

Samengevat

1,3 miljard bezuinigingen; de doelgroep groeit; mensen met een zwaardere zorgbehoefte moeten langer thuis blijven; de toegang tot zorg wordt beperkt en een dalende intramurale capaciteit (minder verpleeg en verzorgingshuisbedden). Gelijktijdig zijn er nog een aantal ontwikkelingen gaande: Inkomens/pensioenen dalen; de zorgtoeslag daalt; woonlasten stijgen; belastingdruk stijgt en we vragen van cliënten een hogere eigen bijdrage voordat zij zorg ontvangen. Er is dus nogal wat aan de hand..

Het systeem is niet eenvoudig georganiseerd. Daar zijn in mijn visie forse slagen te maken. We financieren in onderdelen, vanuit verschillende regimes. Op al die onderdelen vragen we andere prestaties van zorgaanbieders. Zo organiseren wij ons ondersteuningsaanbod bijvoorbeeld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Jeugdzorg en de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Bureaucratie

Ook hebben een ondersteuningsinfrastructuur van huisartsen, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Sociale Dienst, Wijkverpleegkundigen, Dagbesteding, etc etc. Met allemaal hun eigen systeem van (bureaucratisch?) verantwoording en financiering. Het beheersen van kosten, het bedrijfsresultaat en beperken van de schadelast staat op veel vergader agenda’s. De prestaties (aantal behandelingen) staan centraal, niet het gewenste effect. 

Waar is de klantwaarde gebleven? Moet die verantwoording, dat tellen van de te subsidiëren/financieren activiteiten/handelingen, de basis van financiering zijn? Draagt deze vorm van sectorale verantwoording bij aan een effectieve besteding van middelen en bevordering van volksgezondheid? Of moet het weer gaan over de kwetsbare oudere in het dorp?

Beste mensen, de geplande hervormingen maken we niet ongedaan. De schaarste lossen we niet op (die 1,3 miljard). Maar het minste wat we kunnen doen is samenwerken om de maximale kwaliteit van zorg te organiseren. Geef de professional de ruimte om de hulp te bieden waar de cliënt behoefte aan heeft. Samenwerking in het belang van de kwetsbare medemens. En overheden/zorgverzekeraars moeten stoppen met die controledrang. Dat is de opgave van de komende jaren. Als de instellingen niet hun organisatie maar de klantwaarde centraal stellen, dan ben ik bereid vertrouwen uit te spreken in de professional. Loslaten. Eenvoud in financieren (het liefst vanuit één bron en op effect gestuurd). Niet op interventie, maar op resultaat.

Niet ingrijpen moet lonen

Het moet voor een ziekenhuis lonen om niet te opereren. Het gaat niet om zorgorganisaties, maar om het organiseren van zorg. Een unieke kans dient zich aan nu gemeenten samen met de zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige en de huisarts verantwoordelijkheid gaan dragen voor het totale gezondheidsbeeld in een dorp of wijk. Het kan lukken als we dit samen doen. Zorg goedkoper maken. Zorg effectiever maken en bevorderen we de volksgezondheid. Dat is onze opgave. Of het gaat lukken? Mijn motivatie en enthousiasme om dit aan te pakken is enorm. Maar het kan alleen als iedereen de bereidheid heeft de klantwaarde (zorgbehoefte) centraal te stellen.

Samen werkt beter!

Floris