Archief voorjanuari 2014

Provincie wil woningbouwmogelijkheden kleine kernen inperken

Kaag en Braassem, januari 2014 – De Provincie Zuid Holland heeft het voornemen om woningbouwmogelijkheden rondom de kleine kernen in Kaag en Braassem aan te scherpen. Daardoor zou het niet langer mogelijk zijn om kleine woningbouwprojecten rondom onder andere Hoogmade, Rijnsaterwoude en Oud Ade te realiseren. Een zeer zorgelijke ontwikkeling, vindt PRO Kaag en Braassem. PRO heeft daarom onderstaande brief naar de leden van Provinciale Staten van Zuid Holland gestuurd.

“Vanuit de Gemeente Kaag en Braassem wil PRO Kaag en Braassem uw speciale aandacht vragen voor een passage uit de Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit. Binnenkort bespreekt u deze in PS. Een onderdeel van deze kadernotitie is een generieke maatregel: ‘De huidige rode contour om de kernen zal vervallen en daar zal een nieuwe grens worden getrokken. Te weten het bestaande bebouwde gebied.’

Daarmee komt een ‘krimpfolie’ om de bestaande bebouwing heen. Alle kleine uitbreidingsmogelijkheden (vaak zwaar bevochten) die er in kleine kernen nog zijn, komen te vervallen, terwijl deze essentieel zijn om de leefbaarheid (en daarmee de identiteit) te waarborgen en het lokale voorzieningenniveau toekomstbestendig te maken/houden.

Wij begrijpen de noodzaak van hogere overheden om de plancapaciteit te verkleinen gezien de krimp en het voorgeschreven migratiesaldo nul. Wij realiseren ons ook dat er een opdracht voor de provincie ligt om woningbouwontwikkelingen fors te reduceren en tot een reële regionale opgave te komen in relatie tot de landschappelijke Groene Hart kernwaarden die geformuleerd zijn. Wij snappen ook dat daarin keuzes gemaakt moeten worden en dat deze lokaal pijn kunnen doen. De wereld is in verandering en daar moet op bestuurd worden.

Echter, het generiek laten vervallen van de huidige rode contouren, als algemene maatregel, is een onverstandige oplossing. Het is een ingewikkeld vraagstuk waar deze eenvoudige maatregel volstrekt ongeschikt voor is. Het richt onnodige schade aan.

In Kaag en Braassem, maar ook in andere plattelandsgemeenten, tref je veel kernen aan die zichzelf voorzien. In het licht van de decentralisaties een voorbeeld voor veel stedelijke gebieden/wijken.

Zo zitten er substantieel minder inwoners in kostbare regelingen (jeugd, werk en zorg), vraagt men pas in een later stadium door de overheid gefinancierde hulp en verenigingen en accommodaties draaien op vrijwilligers en pakken hun maatschappelijke rol.

De participatiemaatschappij functioneert in deze kernen al jaren, zoals beoogd door het Kabinet. De uitgangspunten ‘Zorg dichtbij’ en ‘Zorg voor elkaar’ zijn hier al jaren actueel. De gewenste eigen kracht, zelfredzaamheid en nóg meer verantwoordelijk voor inwoners in de kern kunnen we prima aan.

Sterker nog: doordat de civil society in deze kernen al beter (zelfvoorzienender) functioneert (minder mensen in individueel gefinancierde trajecten), krijgen onze gemeente (en andere plattelandsgemeenten) een substantieel lagere bijdrage om de decentralisaties vorm te geven (financiering op ervaringsgetallen, historische gegevens). Dat geeft niet. Geen gemeente en geen kern is gelijk. Overheidsgeld moet ingezet daar waar dit het hardste nodig is. Maar vrijheid en ruimte om deze lokale functionerende gemeenschap vorm te kunnen blijven geven is dan wel nodig.

Naar de toekomst toe is het dus van evident belang om deze kernen in staat te blijven stellen de gemeenschap op een goede manier te blijven organiseren. Daarvoor is maatwerk nodig. Het generiek ontnemen van de kleine stukjes speelruimte qua bouwmogelijkheden is daarin onverstandig. Het is juist mooi dat de nieuwe gemeente in de toekomst, met haar nieuwe taken, met de inwoners van de kernen samen op zoek kan gaan naar verbinding tussen de sociale en fysieke opgaven. Die verbinding is essentieel. Randvoorwaardelijk.

Wij realiseren ons dat de oplossing ‘elk jaar een rij woningen bouwen’, wat je veel hoort op verjaardagen en in voetbalkantines, geen oplossing meer is. Het mag niet, kan niet en lost niets op. Vanuit hogere overheden wordt dit dan ook verboden.

Maar zoals gezegd: De civil society werkt op dorpsniveau. Dat moeten we zo zien te houden. Om dit voor elkaar te krijgen, liggen de oplossingen de komende jaren in de combinatie tussen het sociale en het fysieke domein. Het realiseren van woningen in ontbrekende typen, een zogenaamde kwalitatieve uitbreiding van het lokale bestand (startershuisvesting, betaalbare woningen voor jeugd, seniorenwoningen, zorgwoningen).

Met name in de kleinere kernen van Kaag en Braassem tref je een eenzijdig woningaanbod. Vaak 95% eengezinswoningen. Historisch zo gegroeid, vanuit de tijd dat er altijd meer vraag was naar meer woningen en woningen altijd duurder werden. Door groeiende dorpen konden voorzieningen, ondanks de gezinsverdunning, voldoende voorzieningen in de benen houden. De vraag naar woningen in de toekomst valt weg, dat is een gegeven. Maar de gemeenschapszin moet blijven. De basisvoorzieningen moeten voldoende draagvlak houden. Daarvoor is maatwerk nodig. Koppelen van de sociale opgaven met de fysieke mogelijkheden/uitdagingen.

Als voorbeeld: De politiek in Kaag en Braassem heeft, samen met de politiek in Zuid Holland, kort geleden succesvol gestreden voor de verruiming van de contour in Oud Ade. Daar heeft een groep senioren een groepswonen project (i.s.m. de woningcorporatie) opgestart. Een twintigtal senioren die met elkaar een locatie gaan bewonen, eventueel aangevuld met een groep jongeren die een stuk van de kavel zou gaan bebouwen. Keurig landschappelijk ingepast.

Het effect: 20 eensgezinswoningen (tot dan toe bezet door één of twee senioren) kunnen weer bewoond worden door jonge gezinnen. De senioren regelen hun eigen mantelzorg, dichtbij en in het eigen dorp (de lamme helpt de blinde). Deze ontwikkelingen zijn van essentieel belang om de basisvoorzieningen (die in aanbod en aantal volstrekt anders (beperkter) zijn dan 20 jaar geleden) als de basisschool, de ontmoetingsplaats en de sportvereniging in de benen te houden. Nodig voor de grotere bovenliggende sociale opgaven: zorg dichtbij, zorg voor elkaar. Een leefbare kleine kern.

Met deze generieke inperking ontneemt u in, bijvoorbeeld in onze kernen Hoogmade, Oud Ade en Rijnsaterwoude een aantal unieke maatregelen om maatwerk te kunnen organiseren om de grotere opgaven in relatie tot de eigen kracht te borgen.

Laat gemeenten zoals Kaag en Braassem de ruimte om, samen met de inwoners, maatwerk toe te passen. Leefbare kernen, elk uniek in zijn soort.

Een integrale benadering – fysiek/sociaal, landschappelijke kwaliteiten/ruimtebeslag en interactie tussen beleidsvelden en verschillende overheden – is dan noodzakelijk.

Wij zijn als gemeente Kaag en Braassem als geen ander in staat om met onze inwoners de nieuwe gemeentelijke rol goed te vervullen, als wij daartoe in staat worden gesteld.

Dus graag veel aandacht voor dit voornemen. Pas een maatwerk benadering toe en formuleer doelen (landschappelijke waarden, inperking woningbouwprogramma) in plaats van het toepassen  van deze kortzichtige onverstandige generieke maatregel. Geef gemeenten de ruimte om een invulling te geven aan jullie uitgangspunten. Er zijn andere wegen naar Rome. In de visie ‘Ruimte en Mobiliteit’ spreekt men over een doorvertaling die in overleg met de provincie gemaakt zou kunnen worden. Wij rekenen op de inzet van Provinciale Staten om deze maatwerk benadering toe te passen en hier specifiek voor te pleiten bij de behandeling van dit op handen zijnde beleid.

Met vriendelijke groeten,

Floris Schoonderwoerd

PRO Kaag en Braassem”

MMO- Alkmania (bijdrage programmaboekje)

Vandaag weer een mooie streekderby op het programma. MMO speelt thuis tegen Alkmania. Voor het programmaboekje mocht ik een stukje inleveren. U treft het hieronder.

Beste mensen,

Het lijkt zo vanzelfsprekend. MMO-Alkmania. Een streekderby. Op het veld of gezellig langs de lijn. Maar hier komt zoveel bij kijken. Een rijke historie van beide clubs. Jarenlange vrijwillige inzet van mensen die zich betrokken voelen. Gemeenschappen die deze verenigingen dragen. Sportclubs zijn het dorpsplein van de samenleving. Het kloppende hart van elke kern.

Het beroep (en de druk) op verenigingen en vrijwilligers de komende jaren nog veel verder toenemen. We leven in een snel veranderende samenleving. In hoog tempo merken we de gevolgen van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, ontgroening, individualisering, krimp, verscherpt toezicht op ons woningbouwbeleid, gezinsverdunning, forse bezuinigingen, digitalisering en meer individuele sporten (fors minder in team/verenigingsverband) zijn er slechts enkelen.

Het is niet meer zoals het was, dus het blijft niet zoals het is. Mooier kan niemand het maken.

In elk dorp zal iedere inwoner en elke vereniging zich bewust moeten zijn van deze veranderende wereld. Toegenomen druk op de eigen kracht, eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Nog meer dan nu al het geval is. Lokaal daarop inspelen is van levensbelang voor elk dorp en elke vereniging.

Het is dan ook geweldig dat er nu een onderzoek loopt of er draagvlak is voor een dorpsraad in Hoogmade. Een unieke kans om hier handjes en voetjes aan te geven. Een platform voor verbinding, initiatief en discussie. In onze gemeente zijn er veel goeie voorbeelden waar concrete resultaten, woningbouw op maat, en mooie andere projecten uit voort komen. Het dorp in zijn kracht.

Mijn idee bij een dorpsraad? Ontwikkelen van ideeën; initiëren van projecten; draagvlak creëeren; verbindingen leggen; samenvoegen van functies in de dorpen om toekomstbestendig te worden. En alles met draagvlak in de kern. De plannen zijn daar immers zelf bedacht.

Veel ontwikkelingen, veel bedreigingen. Maar ook volop kansen. Als we ze maar pakken. Niet vast blijven zitten in het verleden; maatschappelijke ontwikkelingen erkennen; elkaars kracht/kennis en betrokkenheid benutten en een gezamenlijke agenda (woningcorporatie, gemeente, zorgaanbieders, school, verenigingen, kerk en inwoners) maken: dan komen we er in elk dorp sterker uit.

Als wethouder ben ik per dorp het project (‘Kernen in hun kracht’) gestart om een aanzet te geven voor zo een dorpsagenda met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Ik zie in elk dorp (groot of klein) unieke mogelijkheden.

Samen werkt beter. Met die instelling kan de opgave niet groot genoeg zijn en komen we er met elkaar uit. En dan, dan weet ik ook zeker dat we over tientallen jaren nog steeds in mooie leefbare dorpen wonen en we kunnen genieten van bijvoorbeeld MMO-Alkmania.

Ik ga er voor. Wie doet er mee?

Fijne wedstrijd. Ik blijf thuis, bij Bram (nu 4 dgn oud). Over een veranderende wereld gesproken…

Floris Schoonderwoerd Wethouder Sport

 

 

Weet u al op wie u gaat stemmen?

Verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

Op 19 maart mag u weer naar de stembus, maar weet u al op wie u gaat stemmen? Op wie u kunt stemmen en wat de politieke partijen de afgelopen jaren hebben gedaan en de komende tijd gaan doen?

In aanloop naar de verkiezingen houdt de gemeente een verantwoordingsdebat en een lijsttrekkersdebat. De verkiezingsdebatten zijn openbaar en iedereen is van harte welkom.  Beide debatten beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Vrijdag 31 januari- Verantwoordingsdebat Henk van Tol, gesprekleider van de debatten, laat in dit eerste debat de politieke partijen VVD, CDA, SvKB en PvdA terugkijken op de afgelopen vijf jaar. Wat wilden ze bereiken? Wat is er wel en niet bereikt en waarom? Ook u kunt de fractievoorzitters bevragen. D66 neemt niet deel aan dit debat omdat zij de afgelopen vijf jaar geen deel uit maakten van de raad. Het debat wordt gehouden in het Rabobankgebouw ’t Oog in Roelofarendsveen

Vrijdag 7 maart- Lijsttrekkersdebat

In het lijsttrekkersdebat zal Henk van Tol de politieke partijen vragen om vooruit te kijken. Wat willen reeds gevestigde partijen CDA, VVD en SvKB de komende vier jaar bereiken? En hoe zit dat bij de nieuwkomers Pro en D66? Waarom denkt een partij dat zij het beter kan doen dan een andere partij? Ook tijdens dit debat kunt u de lijsttrekkers vragen stellen. Het debat wordt gehouden in De Ontmoeting in Leimuiden.

Schade oud en nieuw €25.000

Beste mensen,

Hufterigheid, het blijft aan de orde…

Tijdens de jaarwisseling is er voor zo’n 25.000 euro aan schade aangericht aan verkeersborden, afvalbakken en rioolputten in onze gemeente. Dit is 5000 euro meer dan vorig jaar. Het aantal branden en incidenten liep juist terug.

Tijdens de jaarwisseling is er voor ongeveer € 25.000 schade aangericht in de gemeente. Het gaat om tientallen verkeersborden, een aantal afvalbakken, rioolputten, speeltoestellen en straatnaamborden. De dorpen met de hoogste schade zijn Oude Wetering, Roelofarendsveen, Leimuiden, Nieuwe Wetering en Hoogmade. Ondanks inspanningen van gemeente, politie en brandweer om de schade te beperken is er € 5000 meer schade dan vorig jaar.

We zouden dit geld liever aan zinvolle zaken besteden.. Op www.kaagenbraassem.nl treft u een overzicht van de vernielingen en de kosten daar bij horen.

Floris

Verenigingen niet kapot bezuinigen, maar inzetten en belonen!

Beste mensen,

Enkele maanden werken we nu in Kaag en Braassem met de Maatschappelijke Agenda, het integrale visiedocument wat al het sociaal/maatschappelijk beleid heeft vervangen. Sturen op effect en een gemeente die zich richt op ‘wat’ ze wil bereiken. ‘Hoe’ we dat gaan bereiken, dat laten we over aan de mensen die er verstand van hebben. De inwoners, verenigingen en organsiaties in de dorpen. Onlangs werden er een aantal avonden met de verenigingen georganiseerd. Daar kwamen mooie voorbeelden van nieuwe verbindingen aan de orde, maar ook zorgen vanuit de verenigingen. In dit artikel, wat ook in ‘Hier! in de polder’ staat afgedrukt gaan we hier graag op in.

Floris  

“DE EIGEN KRACHT VAN VERENIGINGEN ZIT WEL GOED”

Sinds juli werkt De Driemaster aan de uitvoering van de MAG, de Maatschappelijke Agenda. Intussen heeft zij kennis gemaakt met de verenigingen in Kaag en Braassem. Hoe verliepen deze avonden en wat viel er op en wat is eruit gekomen. Een gesprek met Pauline Portegies, projectleider vrijwilligerswerk bij De Driemaster en Floris Schoonderwoerd, wethouder samenleving.

Pauline Portegies trapt enthousiast af: “Ik had al gehoord dat het verenigingsleven in Kaag en Braassem bijzonder was. Toch werd ik nog verrast door het enthousiasme en de wilskracht van inwoners om samen aan de slag te gaan. We zetten mensen samen aan tafels en nog voordat we uit kon leggen wat de bedoeling was, waren ze al met elkaar in gesprek. Ik vond het mooi om te zien, dat mensen belangeloos hun kennis willen delen, zodat iedereen er beter van wordt. We merkten wel bij alle avonden, dat de inwoners de rol van de gemeente niet altijd als positief hebben ervaren. Men vond de gemeente soms strak en hard in de discussie zitten. Verenigingen kregen het gevoel dat ze het niet goed deden. Er was ook de angst van: moeten we nu elk jaar weer wat anders bedenken?”

Beretrots

“Dat is nou absoluut niet de bedoeling,” springt Floris Schoonderwoerd in. “Natuurlijk doen verenigingen het goed. Sterker nog, ik ben beretrots op onze inwoners en verenigingen. Deze andere manier van werken, met een maatschappelijke agenda, is dan ook absoluut niet ingegeven door onvrede over de verenigingen. Het tegendeel is waar: we willen juist alle verenigingen overeind houden en ze in staat stellen om zo goed mogelijk hun werk te doen. En via deze verenigingen mensen die hulp nodig hebben en mensen die het goed hebben, bij elkaar brengen. Verbinden. Natuurlijk hoeven verenigingen niet elk jaar iets nieuws te verzinnen. Een plan dat goed is uitgevoerd, kan jarenlang resultaten opleveren en dus jarenlang meegaan.

“Ik kan me overigens wel goed voorstellen dat verenigingen het ondertussen een beetje moe zijn. Eerst fuseren, daarna harmoniseren en nu de MAG. Inwoners hebben de laatste jaren steeds maar moeten veranderen en dat word je op een gegeven moment zat. Dan is de rek eruit. En ja, we hebben het proces wellicht hard ingezet. Dat hebben we gedaan omdat er ook wezenlijke veranderingen moesten worden doorgevoerd. Dan moet je duidelijk zijn en dat komt soms hard over.”

Goede voorbeelden

Pauline Portegies: “Voordat we deze avonden organiseerden, hadden verenigingen via de MAG-formulieren hun betrokkenheid laten zien. We hebben veel goede plannen binnengekregen. Daar zitten een hoop leuke bij hoor. De betrokkenheid van de jeugdsociëteiten bijvoorbeeld bij een moeilijk thema als alcohol en drugspreventie. Zo zegt Meddle: wij gaan de ouders voorlichting geven over drankgebruik. Wij merken dat als jongeren bij ons over de schreef gaan, de ouders vaak de kinderen de hand boven het hoofd houden. De eigen kracht van ouders versterken, dat is echt iets wat in de MAG past. Meddle doet dat samen met andere verenigingen in Rijpwetering. Ander voorbeeld: Muziekvereniging Mavileo gaat basisschoolleerlingen muziekles geven en kennis laten maken met muziekinstrumenten. Daarnaast doet Mavileo ook iets wat niets met muziek te maken heeft. Zij organiseert twee keer per jaar een bingoavond voor leden en niet leden en organiseert vervoer hierheen voor mensen die slecht ter been zijn. Nog zo één: Biljartvereniging Roelofarendsveen wil mensen met beginnende dementie zo lang mogelijk bij de vereniging houden. Om dat te realiseren zetten ze hun eigen vrijwilligers in. Een gymvereniging die valpreventie gaat verzorgen voor ouderen. Dat vind ik nu mooie voorbeelden van het nieuwe denken en van verbinden. Op de website van de Driemaster, www.dedriemaster.nu, staan alle ingeleverde plannen van de verenigingen.”  

Kruisbestuiving

Naast de ingeleverde MAG-formulieren leverden de avonden ook al nieuwe concrete verbindingen op. Vrijwilligers zijn schaars. De buurtbus heeft een wachtlijst van vrijwilligers die graag willen rijden. De combibus heeft juist vrijwilligers tekort. Op een van de MAG- avonden is afgesproken dat de buurtbus de mensen op zijn wachtlijst meldt dat de combibus direct werk heeft. Ook scouting Leimuiden en de Oranjevereniging uit Leimuiden vonden elkaar. Zij hebben allebei een tekort aan verkeersregelaars en ze overwegen samen een pool op te zetten. Daarnaast gaan ze documenten die ze bij de gemeente moeten inleveren voor de evenementenvergunning, samen opstellen en zo leren van elkaar. Geef Gehandicapten een Kans wil graag een disco organiseren en bij voorkeur ook in een echte discotheek. Jongerenwerk was hier heel enthousiast over en gaat met ze aan de slag. Muziekvereniging De Blumenländer Musikanten gaat een muziekworkshop geven bij Geef Gehandicapten een Kans.

Eigen identiteit

“Wat ik ook wel eens hoor, is dat verenigingen bang zijn hun eigen identiteit te verliezen doordat ze samen moeten werken met anderen”, zegt Floris Schoonderwoerd. “Ik kan iedereen verzekeren dat dat echt niet het geval is. Een zwemvereniging blijft een zwemvereniging, ook als ze iets voor senioren regelen. Daar worden ze niet meteen een ouderenvereniging van. We vragen verenigingen alleen een stapje extra te doen om de maatschappelijke agenda te realiseren. Maar verder geloof ik in het motto: blijf vooral jezelf.”

Pauline: “Het is nu aan de verenigingen om alle goede ideeën om te zetten in plannen en resultaten. De Driemaster zal hen daarbij helpen door de juiste mensen met elkaar in contact te brengen. En waar nodig is, te stimuleren en te ondersteunen. Wij hebben heel veel zin in het komende jaar. En om – samen met alle vrijwilligers – te kijken wat er nog meer mogelijk is. Wij hebben er alle vertrouwen in.”

Er  is op de MAG-avonden gesproken met verenigingen die zich aangesloten hebben bij de Maatschappelijke Agenda. Er wordt ook nog gesproken met organisaties die (nog) niet aangesloten zijn, maar maatschappelijk wel veel impact hebben en ook veel kunnen betekenen. Deze verenigingen worden begin dit jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst.