Archief voorapril 2014

Missie geslaagd! Raadsbreed programma ligt er.

Het streven van de vijf politieke partijen (PRO, CDA, SvKB, D66 en VDD) om samen raadsbreed akkoord op te stellen, is geslaagd. De raadsleden kozen voor deze manier van samenwerken, omdat er grote uitdagingen op de gemeente afkomen. Dan is het belangrijk dat er een zo groot mogelijk draagvlak in de raad is over de manier waarop de gemeente hiermee omgaat. 

Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin staat “wat” de partijen willen bereiken. De vraag ‘hoe’ willen we dat bereiken ligt straks bij de inwoners, maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkraden, bedrijven, verenigingen en andere groepen in de samenleving. Dit is meteen het meest in het oog springende van dit raadsbrede akkoord: de nieuwe manier van besluitvorming. Die gaat uit van invloed aan de voorkant, in plaats van inspraak aan de achterkant. Het instrument hiervoor is participatie. Wat staat er nog meer in het akkoord?

Regiegemeente

In het akkoord staat ook dat de gemeentelijke organisatie ontwikkelt naar een regiegemeente. Dit houdt in, dat de gemeente zich geleidelijk meer uit de uitvoering terugtrekt en meer stuurt op resultaten voor de inwoners. De rol van de gemeente hierbij is vooral verbindend en faciliterend. Dit resulteert in een slimme organisatie waar de kwaliteit, kennis en kunde op een hoger niveau komt. Verbinding, samenwerking en eigen regie van ondernemers, inwoners, verenigingen en organisaties dragen bij aan dit hogere kwaliteitsniveau. Inwoners krijgen een grotere rol  en nemen eigen verantwoordelijkheid.

Herkenbare dorpen

Als regiegemeente stuurt de nieuwe raad op effecten en resultaten, zonder daarbij voorbij te gaan aan de sfeer en gebruiken die karakteristiek zijn voor de dorpen. Zij vertrouwt op de kracht van inwoners. De leefbaarheid in het dorp bepalen de inwoners zelf. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en daar hecht de raad waarde aan. Dorps- en wijkraden, platforms voor jongeren en ouderen en andere belangengroeperingen, zijn voor de gemeente belangrijke partners.

Uitgangspunt: geen lastenverhoging

De gemeente staat voor een degelijk en realistisch financieel beleid. Uitgangspunt hierbij is, dat zij de gemeentelijke taken zonder verdere lastenverhogingen uitvoert. De economie vertoont weliswaar lichte tekenen van herstel, maar de tijden zijn nog steeds onzeker. Daarnaast komen er de komende tijd veel taken vanuit het rijk naar de gemeente, waarop ook nog eens een bezuiniging staat.

Nieuwe taken

Vanaf 2015 krijgt de gemeente er in het sociale domein taken bij: jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Er komt echter veel minder geld naar gemeenten toe, dan er nu aan deze taken wordt uitgegeven. Slimmer en beter organiseren van de (nieuwe) taken is dus hard nodig. Hiervoor gaat de gemeente de ondersteuning aan inwoners anders organiseren. Dit is een doorlopend proces; de gemeente wil de ondersteuning aan haar inwoners steeds verbeteren en vernieuwen. De inwoners staan centraal. Bij de overgang naar de nieuwe taken, stelt de gemeente dan ook alles in het werk voor een ‘zachte landing’: niemand mag tussen wal en schip raken. De Wmo Adviesraad wordt hierbij als belangrijke gesprekspartner gezien.

Recreatie

De leefomgeving stopt niet bij de dorpsgrenzen. De schoonheid van Kaag en Braassem zit ook in ons uitgestrekte buitengebied, doorregen met watergangen, plassen en meren. Hier kan iedereen van genieten: inwoners, bezoekers, toeristen, recreanten. Iedereen is welkom. We staan voor versterking van onze positie als recreatiegemeente.

Regio: samen sterk

Vanuit haar zelfstandige positie maakt de gemeente gebruik van en draagt ze in de regio bij aan de uitvoeringskracht, het kennisnetwerk en de lobbyfunctie richting andere regio’s, provincie en rijk. Op deze manier pakt ze de grote vraagstukken aan. Samenwerken is immers efficiënter, goedkoper en soms gewoon een wettelijk verplichting. De meerwaarde van samenwerking heeft zich in de afgelopen jaren bewezen.

Fusie nu niet aan de orde

Door doeltreffende samenwerking met de regio blijven we voorlopig zelfstandig. De gemeente heeft een positief kritische houding en zij is zich ervan bewust, dat zij een aantrekkelijke samenwerkingspartner (moet) zijn. De gemeente richt haar blik naar buiten. Op de regio, provincie en landelijke politiek, en vervult vanuit een zelfstandige positie de taken die op haar afkomt.

Niet alles ligt vast

Niet alle thema’s zijn terug te vinden in het akkoord. Er blijven onderwerpen waar de raadsfracties verschillend tegenaan kijken. Dergelijk onderwerpen komen in debatten met inwoners, dorpen, belangenorganisaties, verenigingen aan de orde.

Het volledige raadsakkoord treft u op www.kaagenbraassem.nl. Hoe verder?

Hoe verder?

Nu het akkoord gesloten is, volgt de formatiefase; het selecteren van bestuurders die daadkrachtig uitvoering geven aan het akkoord. Binnenkort worden hiervoor de eerste gesprekken gevoerd.

Partijen Kaag en Braassem schrijven raadsbreed programma

PRO Kaag en Braassem (PRO) en CDA zijn bezig een stabiele coalitie te vormen die kan rekenen op breed draagvlak. PRO en CDA constateren dat de partijen veel overeenkomsten vertonen in hun partijprogramma’s. Daarom hebben zij de overige partijen voorgesteld om mee te werken aan het opstellen van een raadsbreed programma. Pas nadat er een akkoord op hoofdlijnen is gesloten, zoeken PRO en CDA de juiste bestuurders erbij. En daarmee de derde en/of vierde coalitiepartner.

Gezien de grote uitdagingen die op de gemeente afkomen, is het belangrijk dat er zo’n groot mogelijk draagvlak in de raad is voor de te nemen beslissingen. Deze stap is geheel in lijn met het kortgeleden afgesproken raadsbrede deelakkoord, waarin een andere besturingsfilosofie is afgesproken. Deze houdt in, dat iedere partij de mogelijkheid heeft om voor hen belangrijke elementen uit hun verkiezingsprogramma te realiseren. Komende week gaan partijen samen schrijven aan het raadsbrede programma.

PRO KAAG EN BRAASSEM EN CDA SAMEN OP ZOEK NAAR BREDE COALITIE

PRO Kaag en Braassem en CDA gaan samen op zoek naar een breed gedragen coalitie. Na de informerende gesprekken met alle partijen blijkt, dat PRO Kaag en Braassem en het CDA programmatisch het dichtst bij elkaar liggen op de taken die beide partijen als zeer belangrijk beschouwen.

Dat zijn de nieuwe taken in het sociaal domein (de drie taakvelden die van het Rijk bij de gemeenten worden ondergebracht: jeugd, zorg en werk via de participatiewet) inclusief de daarvoor benodigde financiën, het creëren van kansen in de regionale samenwerking en het kernenbeleid. PRO Kaag en Braassem (PRO) wil daarom eerst met het CDA verder onderhandelen. Beide partijen gaan kijken hoe zij een coalitie kunnen vormen die de gemeente een stabiel bestuur oplevert met een stevig draagvlak onder de inwoners. Het liefst doen zij dit met een derde partij erbij. Pas als deze derde partij gevonden is, wordt er inhoudelijk gesproken over het coalitieakkoord.

Breed draagvlak.  Daarnaast wordt voordat het uiteindelijke coalitieakkoord definitief wordt vastgesteld, ook gewerkt aan het bereiken van een zo groot mogelijk draagvlak. Partijen beraden zich nog op de wijze waarop dit vorm moet krijgen. De partijen streven ernaar een coalitieakkoord op hoofdlijnen te sluiten.

Verdiepende gesprekken PRO heeft, als grootste partij in Kaag en Braassem, informerende gesprekken gevoerd met alle partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen. In deze gesprekken is steeds de visie van de partijen op de verkiezingsuitslag, de belangrijkste opgaven voor de komende vier jaar en de meest gewenste coalitie aan de orde geweest. De komende tijd zullen verdere verdiepende gesprekken worden gevoerd.

GEEN INSPRAAK AAN DE ACHTERKANT, MAAR INVLOED AAN DE VOORKANT

Fractievoorzitters Kaag en Braassem sluiten uitgangspuntenakkoord over manier van besturen

Alle partijen in de gemeenteraad van Kaag en Braassem – VVD, D66, CDA, SvKB en PRO – streven naar een krachtig uitvoerend bestuur, dat  kan rekenen op een brede steun van de inwoners. Vanuit hun programma’s onderschrijven alle partijen een vernieuwing van het besluitvormingsproces. Een proces waarin de inwoners een grotere rol krijgen.

Akkoord op hoofdlijnen

Om daadkracht in besluitvorming te bereiken, sluiten de partijen een akkoord op hoofdlijnen met visies op bepaalde thema’s; ‘wat willen we bereiken?’. Binnen deze hoofdlijnen gaat de gemeente met inwoners, maatschappelijke organisaties, dorpsraden, bedrijven en verenigingen in gesprek over de uitwerking ervan; ‘hoe willen we dat bereiken?’. Slechts op een beperkt aantal onderdelen worden in een coalitieverband ‘harde’ afspraken gemaakt. Denk hierbij aan zaken op financieel gebied.

Van, voor en door inwoners

De gemeente kent ruim 25.000 betrokken inwoners, die niet altijd betrokken zijn bij de gemeentelijke besluitvorming. Een kleine groep bestuurders neemt dus besluiten met gevolgen voor álle inwoners. Nu de gemeente steeds meer taken en minder geld krijgt, ligt er niet alleen een noodzaak om dit anders te organiseren, maar vooral ook een kans. De inwoners krijgen  een grotere eigen verantwoordelijkheid. 

Participatie op de agenda

De ontwikkeling en voorbereiding van de besluitvorming gebeurt via het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming). De invloed van inwoners, dorpsraden, bedrijven, verenigingen en organisaties wordt ‘aan de voorkant’ georganiseerd en niet zoals nu via ‘inspraak aan de achterkant’. Dit leidt tot een optimaal gebruik van de kennis en kunde van inwoners en vergroot de betrokkenheid in de dorpen.

De raad stelt samen met het college kaders voor participatie op, om de betrokkenheid van inwoners, bedrijven enzovoort te borgen. Nieuwe ontwikkelingen, die ingrijpen op het leven van grote groepen inwoners en die vragen om een antwoord van de gemeente, lenen zich bij uitstek voor participatie. En vergunningverlening juist weer minder. Door deze verschillen kan de inzet en vorm van participatie per onderwerp of thema verschillen. De raad draagt bij aan de interactie en neemt uiteindelijk het besluit.

Passend vergadermodel 

Om participatie in het besluitvormingsproces vorm te geven, ontwikkelt de raad een nieuw vergadermodel. In dat nieuwe model kan het college, meer dan voorheen, met wisselende meerderheden steun zoeken voor haar beleid. Dit biedt iedere partij de gelegenheid om voor hen belangrijke elementen uit hun verkiezingsprogramma te realiseren. De winst voor inwoners is dat de gemeentelijke besluitvorming voor hen toegankelijker is.

Proces college vorming

Op vrijdag op 21 maart 2014 zijn onder leiding van PRO, als grootste partij, SVKB, CDA, D66 en VVD bij elkaar gekomen om het proces rondom de vorming van een nieuwe coalitie te bespreken. De partijen hebben overeenstemming bereikt over het te volgen proces. Zij hebben zich ten doel gesteld te komen tot een stabiele coalitie met stevig draagvlak in de raad. De eerste verkennende gesprekken zijn in de week van 24 maart.

Er is niet gekozen om een informateur aan te stellen,omdat de huidige verhoudingen tussen de partijen goed zijn en er vertrouwen is er samen uit te komen. In de verkennende gesprekken wordt onder andere een inhoudelijke agenda opgesteld, die de basis vormt voor de verdere coalitieonderhandelingen. Meer informatie over het verloop en de verdere stappen volgt na afronding van de verkennende fase. Tussentijds worden geen mededelingen gedaan.