Archief voordecember 2014

Full swing door met Maatschappelijke Agenda en ‘De Driemaster’ in Kaag en Braassem!

Driemaster en gemeente verlengen contract

De gemeente Kaag en Braassem is tevreden over de samenwerking met de Driemaster en verlengt daarom de overeenkomst. De Driemaster voert de Maatschappelijke Agenda (MAG) uit en is een samenwerkingsverband tussen Participe, WijdeZorg en Kwadraad. Donderdag 4 december ondertekenden Floris Schoonderwoerd (wethouder) en Willem Draaisma namens de Driemaster hiervoor een overeenkomst. De overeenkomst geldt voor de jaren 2015 en 2016.

In de overeenkomst zijn de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht vastgelegd. Floris Schoonderwoerd stelt: “We zijn tevreden over de prestaties van de Driemaster. Ze hebben met name goed werk verricht op het gebied van mantelzorgondersteuning, pilots om kwetsbare vrijwilligers te plaatsen, verenigingen voor te bereiden en ze hebben hard gewerkt aan preventie. Denk daarbij aan de ondersteuningscursussen ‘In veilige handen’. Door de inzet van de Driemaster zijn er veel nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en nieuwe verbindingen gelegd. Dat blijft ook de opdracht voor de Driemaster: een beweging op gang brengen van professionele naar vrijwillige ondersteuning en preventie. Alle reden dus om de overeenkomst te verlengen.”

De belangrijkste aanpassingen in de overeenkomst

De Driemaster gaat over een paar weken nauw samenwerken met het kernteam en TOM. Zij gaan op 1 januari 2015 in de gemeente van start om alle nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren. De Driemaster krijgt de opdracht om voor verbinding te zorgen met deze partners.

De Driemaster krijgt ook nadrukkelijk de opdracht om in 2015 met alle verenigingen in gesprek te gaan over hun inhoudelijke bijdrage aan de uitvoering van de MAG en over de vraag of deze in verhouding staat met de ontvangen MAG bijdrage (voorheen subsidie genoemd).  

Kernteam en TOM

U kunt ook na 1 januari rechtstreeks terecht bij de Driemaster voor ondersteuning op het gebied van ouderenwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning en opvoedondersteuning. De gemeente krijgt nieuwe taken en heeft daarvoor op 1 januari 2015 twee nieuwe samenwerkende teams klaar staan die ingeschakeld kunnen worden: TOM en het kernteam.

TOM organiseert passende ondersteuning voor mensen die individuele en of groepsbegeleiding nodig hebben en voor mensen die een tegenprestatie gaan leveren voor hun uitkering. TOM is een samenwerkingsverband waarin een aantal zorg- en welzijnsorganisaties met elkaar samen werken om u een goede ondersteuning te bieden. Dit zijn: Gemiva SVG, Kwadraad, Kwintes, Participe, Wijdezorg, Activite, Binnenvest en Ipse de Bruggen.

Het kernteam is een team van specialisten dat maatwerk levert bij hulpvragen en ook ondersteuning kan bieden. Als onduidelijk is wat er nodig is, dan is het kernteam het team dat u “de weg wijst”. Als duidelijk is dat er meer nodig is dan het kernteam, de Driemaster of TOM kunnen bieden, dan maakt het kernteam samen met u een plan om de nodige ondersteuning te leveren of te organiseren.

Dit kernteam werkt op basis van 1 gezin – 1 plan – 1 gezicht. Ieder heeft zijn eigen vakgebied en in het kernteam werken ze samen. Dit betekent dat het team kennis van verschillende zorgvragen in huis heeft. U krijgt één vaste contactpersoon (1 gezicht) die u en uw gezin ondersteunt om zo actief mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

Weet u niet waar u terecht moet met uw vraag om ondersteuning, dan verheldert het kernteam met u de vraag en zorgt dat u de juiste ondersteuning krijgt.

Welzijn op recept. Geen pillen maar meedoen!

Wethouder Schoonderwoerd geeft startsein ‘Welzijn op Recept’.

Op woensdagavond 3 december opende Harry van Mierlo de voorlichtingsavond van Welzijn op Recept in Het Schoolhuis in Rijnsaterwoude. Wethouder Floris Schoonderwoerd ontving als eerste een welzijnsrecept uit handen van huisarts Ellen van Rosmalen. Hiermee gaf hij het officiële startsein voor “Welzijn op Recept”. Welzijn op Recept is een gezamenlijk project van de Driemaster en de acht huisartsenpraktijken in Kaag en Braassem.

Welzijn op Recept creëert een extra verwijsmogelijkheid voor huisartsen: de welzijnscoach. Huisartsen verwijzen patiënten die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, naar een welzijnscoach. De welzijnscoach biedt mensen een welzijnsarrangement, dat er op gericht is om de mentale gezondheid en veerkracht te versterken. De welzijnscoach bespreekt in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Gezamenlijk wordt gezocht naar een passende activiteit. Activiteiten zijn ingedeeld in vijf categorieën: ‘ontdekken en doen’, ‘bewegen en plezier’, ‘eten en ontmoeten’, ‘natuur en genieten’ en ‘muziek en cultuur’.

Zo kan het zijn dat een patiënt bij de huisarts komt met nekklachten, die worden veroorzaakt door stress. De huisarts vraagt door en ontdekt dat de patiënt sinds het overlijden van haar man erg eenzaam is. De patiënt komt vervolgens terecht bij een welzijnscoach. Na een uitgebreid gesprek begeleidt de welzijnscoach mevrouw naar vrijwilligerswerk als gastvrouw in het lokale dorpshuis. Hier leert mevrouw veel nieuwe mensen kennen en haalt ze voldoening uit het feit dat ze iets voor anderen kan betekenen. Hierdoor zit ze weer beter in haar vel en worden ook haar nekklachten minder.

Met dit project bouwen zorg- en welzijnsorganisaties in Kaag en Braassem een structurele samenwerkings- en verwijsrelatie op. Wethouder Schoonderwoerd noemde het project een zeer mooi voorbeeld van het creëren van nieuwe verbindingen. “In Kaag en Braassem werken de gemeente en maatschappelijke organisaties aan het creëren van zoveel mogelijk verbindingen tussen allerlei organisaties en instanties. Op die manier zorgen we allemaal dat er geen kieren in het systeem zitten waar mensen tussen kunnen vallen en dat mensen op de plek terecht komen, waar ze het beste geholpen kunnen worden.”

Vanaf 3 december kunnen alle huisartsen patiënten verwijzen naar een welzijnscoach. Voor meer informatie over Welzijn op Recept kunt u terecht op: www.welzijnoprecept.nu. Hier stellen ook de vijf welzijnscoaches zich aan u voor.

Weer een stap verder: Brede school in Hoogmade

Na het project ‘brede school in Hoogmade’ aan de markt te hebben aangeboden, zijn twee ontwikkelaars door de gemeente geselecteerd om hun voorstel voor een brede school met woningbouw verder uit te werken. Hiermee is de realisatie van de brede school in combinatie met woningbouw op het huidige terrein van basisschool Ter Does  weer een stap dichterbij.

Vanaf september 2012 onderzochten gemeente, de basisschool en Stichting Kinderopvang Leiderdorp of zij gezamenlijk een brede school in combinatie met woningbouw konden realiseren. Na grondig onderzoek, bleek dat de betrokken partijen dit niet zelf uit konden voeren. In januari dit jaar is ervoor gekozen om het project aan de markt aan te bieden. Verschillende partijen hebben gereageerd en twee ontwikkelaars zijn geselecteerd om hun voorstel verder uit te werken. Naar verwachting is einde van het jaar bekend welke van beide ontwikkelaars het project gegund krijgt. Op dat moment wordt duidelijk hoe het terrein ingevuld wordt en hoeveel woningen op die locatie gebouwd worden en volgt meer nieuws. Zodra de ontwikkelaar bekend is, delen wij dit met de inwoners van Hoogmade. Vervolgens is een nieuw bestemmingsplan voor een deel van het terrein nodig. De gemeente communiceert wanneer die ter inzage ligt, zodat inwoners het kunnen bekijken en inspraak kunnen hebben op het plan.

Op de foto in de bijlage staan v.l.n.r. Thea Janson (directeur De Veenplas), wethouder Floris Schoonderwoerd en Johan Vriesema (directeur Stichting Kinderopvang Leiderdorp) die vandaag de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.

KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAAGSTE INKOMENS

De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar van het Rijk een eenmalige bijdrage (extra geld) in de vorm van een koopkrachttegemoetkoming. De tegemoetkoming is voor huishoudens met een inkomen van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Het extra geld is voor een (echt)paar €100,-, een alleenstaande ouder € 90,- en een alleenstaande € 70,-. 

Voor meer informatie en om te kijken of u in aanmerking komt voor extra geld, adviseren wij u de test te doen op www.laaginkomen.nl van de Rijksoverheid.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de regeling?

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • U bent op 1 september 2014 18 jaar of ouder.
  • U heeft in september 2014 een inkomen van ten hoogste 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Wie hoeven de regeling niet aan te vragen

  • Inwoners die op 1 september 2014 een WWB, IOAW of IOAZ uitkering ontvingen. De  tegemoetkoming wordt door de gemeente automatisch uitbetaald.
  • Inwoners die kortgeleden een brief hebben ontvangen van de gemeente en de antwoordstrook vóór 15 november hebben teruggestuurd. De tegemoetkoming wordt door de gemeente automatisch uitbetaald.
  • Inwoners die in september 2014 een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (aio) van de Sociale Verzekeringsbank hebben ontvangen. De tegemoetkoming is door de SVB automatisch in oktober uitbetaald.
  • Jongeren tot 27 jaar die studiefinanciering ontvangen, zij hebben geen recht op koopkrachttegemoetkoming.
  • Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven, zij hebben geen recht op koopkrachttegemoetkoming.

Hoe kunt u de koopkrachttegemoetkoming aanvragen?

U kunt tot 1 januari 2015 een aanvraag indienen. U kunt dit doen via www.kaagenbraassem.nl/koopkrachttegemoetkoming of telefonisch via 14 0172, optie 2. Dit is het telefoonnummer van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarmee wij samenwerken. Het aanvraagformulier kunt u opsturen naar Serviceplein, Antwoordnummer 12050, 2400 VD Alphen aan den Rijn. Een postzegel is niet nodig.

Alle zaken op gebied van werk en inkomen, inburgering, kinderopvang, bijzondere bijstand en het minimabeleid, worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein is in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, in Alphen aan den Rijn. Als u vragen heeft kunt u een afspraak maken of zonder afspraak naar het Serviceplein. Heeft u nu al vragen, neemt u dan contact op met het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172, optie 2.