Archief voorjanuari 2018

Een raadsbreed akkoord leidt tot meer democratie in Kaag en Braassem ipv minder.

Betreft: Input evaluatie raadsakkoord

Beste mensen,

In maart 2014, direct na de uitslag van de verkiezingen, ben ik als vertegenwoordiger van de grootste partij, gevraagd als verkenner aan de slag te gaan in Kaag en Braassem. Dit om te komen tot een inhoudelijke agenda en een bestuur voor de periode 2014-2018.  

Na een verkennende ronde mocht ik als informateur en formateur leiding geven aan dit proces. Ik heb dit met veel plezier gedaan. We zijn nu aan het eind gekomen van deze bestuursperiode. Als initiatiefnemer van het raadsakkoord en het concept ‘anders formeren’ mocht ik de afgelopen maanden, en de komende weken, veel optreden bij andere gemeenten en workshops verzorgen over dit onderwerp.  Tijdens deze bijeenkomsten komt de toegevoegde waarde hiervan uiteraard uitgebreid aan bod, maar ook wat anders kan en beter moet. Graag wilde ik deze periode netjes afronden en input geven voor een evaluatie van het ‘raadsbreed akkoord’. De ervaringen (positief en negatief) die ik bij andere gemeenten voor het voetlicht breng, heb ik graag willen aanreiken aan de fractievoorzitters en lijsttrekkers van alle partijen in Kaag en Braassem.

Klik hier:  INPUT EVALUATIE RAADSAKKOORDMAAKMEEDOENMOGELIJKDEFINITIEF om deze input voor de evaluatie te lezen.

 Met vriendelijke groeten,

 Floris Schoonderwoerd

 

 

 

Langer thuis blijven wonen! -> Blijverslening

Vanaf 2018 lanceert de gemeente de Blijverslening De blijverslening is een lening voor inwoners die niet meer bij de bank terecht kunnen voor een hypotheek of lening, maar wel hun woning levensloopbestendig willen maken of vanwege lichamelijke beperkingen willen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Ook als u de woning wilt aanpassen om mantelzorg te krijgen/te verlenen, kunt u gebruik maken van deze blijvers lening. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVN).

Welke mogelijkheden zijn er? De lening kan via een hypotheek of als gewone lening (consumptief) worden afgesloten. De gewone lening is bedoeld voor kleine aanpassingen aan de woning met een minimum bedrag van € 2.500,- en maximaal € 10.000,-. De hypotheek variant is wat uitgebreider en bedoeld voor inwoners die hun woning willen aanpassen tot maximaal € 30.000,-.

Wat zijn de voorwaarden?

• U heeft een koop (eigen) woning. • Huurt u een woning die u wilt aanpassen dan dient u toestemming te krijgen van de eigenaar. De lening komt namelijk op naam van de eigenaar. • Het maximale jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 46.263,- per huishouden. • Er is een lijst waarop staat wat u mag/kan aanpassen. Hoe werkt het??U meldt zich bij de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente kijkt samen met u naar de plannen die u heeft met uw woning, waarna bepaald wordt of u in aanmerking komt voor de blijverslening.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de blijverslening dan kunt u contact opnemen met de gemeente via info@kaagenbraassem.nl of telefonisch met de klantenadviseurs via 071-3327272. U kunt voor meer informatie over de blijverslening de website SVN.nl bezoeken.

Wonen gericht op de toekomst Senioren blijven steeds langer in hun eigen huis wonen. Om die reden zijn ook Stichting MeerWonen en De Spil in samenwerking met de woningcorporaties een onderzoek gestart “Wonen gericht op de toekomst”. Met dit onderzoek willen zij onder andere graag weten of alle mogelijkheden die er zijn om ook op langere termijn in de woning te kunnen blijven wonen benut worden . Of misschien denkt de bewoner zelfs wel eens na over verhuizen? De uitkomsten van dit onderzoek geven hun inzicht in de woonwensen van de huurders en meer duidelijkheid over welke vragen er bij de huurders leven. Op langere termijn kunnen zij op basis van deze informatie bepalen waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen, om langer zelfstandig te kunnen wonen. Dit project start vanaf januari 2018.

MAATSCHAPPELIJKE AGENDA, MILIEUWINST EN EEN LAGERE ENERGIEREKENING BIJ HUURWONINGEN & ARBEIDSMIGRANTEN

MAATSCHAPPELIJKE AGENDA, MILIEUWINST EN EEN LAGERE ENERGIEREKENING BIJ HUURWONINGEN & ARBEIDSMIGRANTEN

Een divers avondje achter de rug.

In de Sprengkerk gestart. Om te starten met de locatie….wat mij betreft een voorbeeld van een club mensen die de veranderingen in de wereld omarmen. Steeds minder mensen bezoeken de kerk als religieus instituut. Om dit prachtige monumentale gebouw te behouden, wat de hele gemeenschap graag wil (ook de mensen die geen kerk aanhangen), is de functie verbreed en huisvesten zij allerlei activiteiten. Het gebouw is toegankelijker geworden voor iedereen die van de stedenbouwkundige waarde van dit gebouw geniet. Exploitatie is gezond en het gebouw blijft ook beschikbaar voor de gelovige gemeenschap. Win-win-win. Een voorbeeld voor welke discussie ook in andere dorpen gevoerd zou moeten worden, en in sommige dorpen ook begint los te komen. Blijven we op de eigen kerk en dorpshuispostzegel of stellen we ons de vraag wat voor het dorp het belangrijkste is en brengen we geld generende activiteiten daarheen? Mijn visie: liever een bibliotheek in een kerk, dan geen bibliotheek en geen kerk!

In die Spreng kerk was een Maatschappelijke Agenda inspiratiebijeenkomst. Net als maandag in Hoogmade weinig aanmeldingen vooraf, maar uiteindelijk een volle bak. Goed bezocht dus en volop ideeën en interactie. Met als centrale doel, hoe kunnen we de lokale gemeenschap nog sterker maken door samenwerking en welke kansen kan dat bieden voor mijn vereniging? Maandag de 29e doen we deze avond voor een derde keer in de Ontmoeting in Leimuiden.

Daarna door naar het gemeentehuis waar de woningcorporaties verantwoording af legde over hun investering van 10 miljoen in de komende jaren. Een zeer fors bedrag, beschikbaar voor het verduurzamen van de woningvoorraad. Wat mij betreft prachtige deal kunnen sluiten in de prestatieafspraken met hen en de huurdersverenigingen. Alle investeringen in duurzaamheid gaan, naast de milieuwinst, niet leiden tot een hogere huur (inkomsten corporatie) maar wel tot een lagere energierekening (uitgave huurders). Daarnaast zullen een flink aantal huurders in het verzorgingsgebied van MeerWonen ook de mogelijkheid krijgen om mee te doen met een pilot zonnepanelen. Voor een zeer laag maandbedrag kan je aan het milieu werken en investeren in een nog lagere stroomrekening. Verder gaan de corporaties de komende tijd werken aan actieplannen om hun hele voorraad in 2050 CO2 neutraal te krijgen. Volle kracht vooruit. Duurzaamheid is in Kaag en Braassem gelukkig niet alleen meer een (vaak kostbaar) feestje van woningeigenaren. Iedereen kan meedoen!

We sloten de avond af met een best spannend onderwerp wat altijd de tongen los maakt. Arbeidsmigranten.. Het is geen keuze of we deze mensen wel of niet in onze gemeente willen hebben. Deze mensen zijn er. Gedragen zich (uitzonderingen daar gelaten) over het geheel gezien in onze gemeente goed, en werken bovenal keihard. Maar we weten vaak niet waar -en hoe- ze wonen. Tegelijk zijn er beelden en emoties over deze groep mensen, die keihard nodig zijn om bijvoorbeeld onze bloeiende tuinbouwsector van handjes te voorzien. In onze gemeente een kleine 1000 arbeidsmigranten, is de inschatting. Er kwamen allerlei zorgen over parkeren, veiligheid, komt er overlast (?), verkeersbewegingen, etc aan de orde.

Mijn stelling is: deze mensen zijn er. Faciliteren we geen huisvesting, dan slapen en verblijven deze mensen in schuren, caravans, recreatiewoningen of met veel te veel in een woonhuis. Juist als je zorgen -zoals benoemd- wilt aanpakken, moeten we de initiatieven die er zijn omarmen en de huisvesting van deze groep harde werkers organiseren en reguleren. Mocht er dan iets aan de hand zijn weet je waar en bij wie je moet zijn. Geen populair terrein om als bestuur/politiek verantwoordelijkheid te nemen. Maar het is een groot thema in onze gemeente, en soms tegenwind trotseren hoort bij het hebben van verantwoordelijkheid. Waar, hoe en in welke mate we die verantwoordelijkheid kunnen nemen, en langs welke meetlat we de initiatieven gaan leggen, daar gaan we de komende tijd over denken en verder praten.

Voor mij is daarin belangrijk: iedereen heeft recht op een fatsoenlijke werk- en woonplek en tegelijk de plicht om zich fatsoenlijk te gedragen.

Greetz, Floris

Zet onze dorpen niet op slot!

Beste lezers,

De provincie heeft het voornemen een stevige rem te zetten op de ontwikkeling van onze dorpen. Nieuwe plannen kunnen alleen, onder zware voorwaarden, en in zeer geringe mate, nog doorgang vinden. Het college van B&W heeft een formele zienswijze ingezonden op dit voornemen. PRO Kaag en Braassem raadsleden Thea Wesselman en Ilse van der Poel hebben een brief in zeer klare taal geschreven over dit voorgenomen beleidsuitgangspunt. De voltallige gemeenteraad heeft deze brief onderschreven en mede hun krabbel eronder gezet. Een krachtig raadsbreed signaal. U treft deze brief hieronder.

Greetz, Floris

 

Betreft: Zienswijze Regionale Woonagenda 2017

Geacht bestuur van Holland Rijnland en Provincie Zuid Holland,

Namens de voltallige gemeenteraad van Kaag en Braassem willen wij via deze weg onze zienswijze kenbaar maken op de concept Regionale Woonagenda (RWA) die van 30 oktober tot 22 december 2017 ter inzage ligt. Wij zijn op de hoogte van het feit dat ook ons college van Burgemeester en Wethouders een zienswijze heeft ingediend en we sluiten ons daarbij aan, maar onze zienswijze richt zich meer specifiek op onze volksvertegenwoordigende rol en de wijze waarop wij de huidige concept RWA moeten uitleggen aan onze inwoners.

We nemen u daarvoor mee terug in de tijd. In 2003 heeft de Provincie Zuid-Holland goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan Roelofarendsveen zuid in Roelofarendsveen. Het glastuinbouwgebied in Roelofarendsveen werd aangemerkt als transformatiegebied en woningbouw was de enige realistische optie.

Met name in het dorp Roelofarendsveen heeft dit geleid tot heftige emoties die zich bestuurlijk gezien vertaalden in een tumultueuze en onrustige periode waarin partijen in de gemeenteraad ondanks grote weerstand (de raadszaal zat nog nooit zo vol) moeilijke besluiten namen. Wij, als raad van Kaag en Braassem, hebben toen en in latere periodes bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen.

Braassemerland, zoals het transformatiegebied ging heten, kreeg in 2009 een rechtsgeldig ruimtelijk kader in de vorm van een bestemmingsplan. Temidden van de economische crisis, de huizencrisis, de kredietcrisis en de bankencrisis zag de net gevormde gemeente Kaag en Braassem zich al snel genoodzaakt om forse verliezen af te boeken op de grondwaarden in Braassemerland. Ruim 50 miljoen euro werd er afgeboekt. De reactie in de fusiegemeente Kaag en Braassem was voorspelbaar maar begrijpelijk: alle kernen in onze gemeente draaien op voor de verliezen in Roelofarendsveen en de overige kernen moeten bloeden voor de verliezen van Braassemerland.

Opnieuw namen de gemeentelijke politieke partijen in Kaag en Braassem hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. De verliezen werden afgeboekt, de bittere pil geslikt en naar beste kunnen legden we dit uit aan onze inwoners.

Dat brengt ons bij het heden. Tot onze stomme verbijstering zien wij in de concept RWA nu dat de in het verleden gemaakte afspraak dat Braassemerland bovenregionaal gebouwd kon worden (en daarmee niet meetelde voor de Wongbouwbehoefte- en bevolkingsprognoseraming) zonder pardon van tafel is geschoven. Het effect voor onze gemeente is dat de bouw van nieuwe woningen voor alle kernen, op Roelofarendsveen na, nagenoeg op slot wordt gegooid.

Als achtergrond willen wij u meegeven dat woningbouw in de kleine kernen als Rijpwetering, Oud Ade, Hoogmade, en Woubrugge al jaren hét onderwerp is van politieke discussies. Daarin hebben we de afgelopen jaren steeds het eerlijke verhaal verteld: woningbouw is noodzakelijk voor de

leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen, maar compleet nieuwe wijken of uitbreidingslocaties zijn niet realistisch. Op inbreidingslocaties, passend binnen de lokale woningbehoefte, is nieuwbouw wél realistisch. Hoewel dit geluid op lokaal niveau ook niet door iedereen wordt gewaardeerd, is/was het in onze ogen wel het eerlijke verhaal.

U ontneemt ons met deze concept RWA ook dit verhaal. Door Braassemerland toe te voegen aan de raming naar woningbehoefte, in combinatie met het wegingscriterium bereikbaarheid middels openbaar vervoer is woningbouw in de kleine kernen in onze gemeente nagenoeg onmogelijk.

Wij realiseren ons terdege dat we een regionale opgave hebben om de komende jaren 30.000 huishoudens extra te huisvesten hebben en daarvoor een kwalitatief goed bouwprogramma nodig hebben. Ook realiseren wij ons dat andere gemeenten in onze regio, net als Kaag en Braassem, de noodzaak voelen om deze RWA vast te kunnen stellen om te kunnen voldoen aan de ladder voor duuzame verstedelijking (en woningbouwplannen makkelijker goedgekeurd te krijgen door de provincie). De noodzaak voor deze RWA onderschrijven wij dus ten volle.

Maar u kunt Kaag en Braassem nu niet in de kou laten staan. Leg ons anders maar uit hoe wij, met de verkiezingen in aantocht, aan onze inwoners kunnen uitleggen hoe wij door besluitvorming van de provincie gedwongen waren om Braassemerland in gang te zetten. Hoe daar bestuurlijke afspraken zijn gemaakt dat Braassemerland niet mee zou tellen in regionale woningbehoefte. Hoe wij vervolgens financieel gigantische verliezen hebben moeten incasseren en hoe onze gemeente – en met name de kleine kernen – worden gestraft voor die provinciale opgave.En o ja, en waarom de Provincie Zuid-Holland zich in Nieuwkoop wél (terecht) aan afspraken houdt als het gaat om de Noordse Buurt (die niet meetelt in uw rekensom) met als argumentatie dat het daarbij gaat om een bestuurlijk convenant en niet om bestuurlijke afspraken zoals in Kaag en Braassem? Wij weten zelf het verschil niet eens…

Wij kunnen niet meer uitleggen aan onze inwoners waarom er lokaal niet meer gebouwd mag worden. Wij nemen de verantwoordelijkheid ook niet meer. Die leggen we bij u neer. Daarom sluit deze zienswijze misschien niet aan op de gebruikelijke ambtelijke, bestuurlijke en voor de inwoner onbegrijpelijke terminologie. Hij is aan u gericht, maar met een cc aan onze inwoners, verenigingen, en ondernemers, opdat zij begrijpen dat wij ons klem gezet voelen. Dat wij altijd waarde hebben gehecht aan een betrouwbare overheid, maar dat dat blijkbaar niet geldt voor de provincie.

Wij hebben als raad van Kaag en Braassem emotioneel en financieel verantwoordelijkheid getoond voor Braassemerland, nu is het úw beurt om bestuurlijke verantwoordelijkheid te tonen.

Namens de voltallige raad van Kaag en Braassem,

Ruud van der Star (fractievoorzitter PRO Kaag en Braassem)

Petra van der Wereld (fractievoorzitter Samen voor Kaag en Braassem)

Karin van der Kaaden (fractievoorzitter CDA)

Esther Loos (fractievoorzitter D66)

Alwin Koek (fractievoorzitter VVD)

Ton van Velzen (fractievoorzitter Liberaal Kaag en Braassem)

 

DUURZAME SCHOOL IN HOOGMADE EN LEVENSLOOPBESTENDIG BOUWEN

Erg gaaf. Bij elke fase van de bouw van de nieuwe school in Hoogmade gaat er een drone de lucht in om de vorderingen vast te leggen. Telkens mooie plaatjes. Na een intensieve periode van voorbereiden, varianten verkennen, onderhandelen, uitwerken van de plannen, rekenen, tekenen en de ingewikkelde/langdurige ruimtelijke procedures is de bouw nu in volle gang.

We hopen en verwachten dat het nieuwe gebouw van Ter Does komende zomer klaar is en in gebruik genomen kan worden. Een multifunctioneel gebouw, geschikt voor modern onderwijs (de hele 0-12 leerlijn), in de toekomst indien gewenst breder inzetbaar. En, de meest duurzame school in Kaag en Braassem. Het geld wat er straks naar de school gaat komt ten goede aan het onderwijs van de kinderen i.p.v. dat het door de schoorsteen verdwijnt. De gemeente heeft hierin haar nek uitgestoken en het schoolbestuur investeert volop mee. Door het plaatsen van veel zonnepanelen haalt deze school de gewilde status van energieneutraal.

RUIMTE VOOR GEZINNEN DOOR DOORSTROMING Nadat de nieuwe school in gebruik genomen is zal, als de procedures zijn doorlopen, Woondiensten Aarwoude op de locatie van de oude school een aantal compact/comfortwoningen bouwen. Badkamer én slaapkamer op de begane grond.

We zullen deze woningen met voorrang toewijzen aan senioren uit Hoogmade (stromen door uit gezinswoningen die beschikbaar komen voor gezinnen). Als er niet voldoende senioren uit Hoogmade inschrijven (wat gezien de behoefte niet te verwachten is) zal de inschrijving worden opengesteld voor senioren uit Kaag en Braassem.

Samenwerken aan onderwijs; aan doorstroming in Hoogmade; aan het voorzien in een woonbehoefte zodat Hoogmadenaren die op leeftijd raken in hun eigen woon en leefomgeving oud kunnen worden; ruimte maken voor jonge gezinnen; en werken aan duurzaamheid!

Win, win, win, win situatie!